ข่าวสาร

เนื่องด้วยการระบาดของโควิด๑๙ (รอบที่ ๓) ในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงยิ่งกว่า ๒ ครั้งที่ผ่านมา
ยากที่จะควบคุมให้สงบได้ในเร็ววัน
เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ คณะผู้บริหาร
ของร่มอารามธรรมสถาน จึงเห็นสมควรยกเลิกการอบรมหลักสูตร ๓ วัน ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
และยกเลิกการจัดงานทอดผ้าป่า ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔


อนึ่ง ท่านที่่ได้บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าไว้แล้ว คณะผู้บริหารได้นำปัจจัยดังกล่าวเข้าบัญชี
ร่มอารามธรรมสถาน เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดอบรมปฏิบัติธรรมและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.