ข่าวสาร

         ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด  ยังคงระบาดไปอย่างกว้างขวางและยังไม่มีสัญญาณว่าจะสงบ
ในเวลาเร็ววัน
         เพื่อความไม่ประมาทและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าอบรม ผู้บริหารร่มอารามธรรมสถาน จึงเห็นควร
ยกเลิกหลักสูตรการอบรมวันที่ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และขออภัยผู้ที่ได้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว
มา ณ ที่นี้ด้วย
         
           อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตรต่อไป หากท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ย่อมจะสร้างความ
ปลอดภัยทั้งต่อตัวท่านเองและผู้ที่อยู่ร่วมหรือสัมพันธ์กับท่านด้วย.

          


ยกเลิกการอบรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 
อ่านต่อ >>