ข่าวสาร

         ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด  ยังคงระบาดไปอย่างกว้างขวางและยังไม่มีสัญญาณว่าจะสงบ
ในเวลาเร็ววัน
         เพื่อความไม่ประมาทและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าอบรม ผู้บริหารร่มอารามธรรมสถาน จึงเห็นควร
ยกเลิกหลักสูตรการอบรมวันที่ ๑๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขออภัยผู้ที่ได้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว
มา ณ ที่นี้ด้วย