ร่มอารามธรรมสถาน

เป็นสาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ถัดจากที่ทำการ อบต.บึงบา เมื่อปี พศ.๒๕๕๐ เพื่อให้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 

กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

 

หลักสูตรการอบรม มีระยะเวลา ๓ วัน ๕ วัน และ ๘ วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ อันจะเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตให้เกิดสติปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรือง และเข้าถึงสันติสุขในชีวิต

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน

ช่วงวันที่อบรมหลักสูตรจำนวน
12 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567หลักสูตร 5 วันเต็มแล้วในการกรอกข้อมูล ผู้สมัครจะต้องใช้ขื่อและนามสกุลจริง ห้ามใช้ชื่อเล่น

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรมโปรดระบุวันที่อบรม และติดต่อเราแต่เนิ่นๆโดย
Click ที่นี่
เพื่อให้โอกาสผู้อื่นสมัครแทน มิฉะนั้นจะกันที่ผู้อื่นซึ่งสนใจจะเข้าอบรม
หากไม่แจ้งยกเลิกและไม่มา 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าอบรมอีกภายใน 2 ปี


สำหรับผู้ที่ได้สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าอบรม ขอให้มาเวลา 08:00 น. เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าอบรม 
ไม่ควรมาหลัง 8.45 น.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้รับผลดี
จึงขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

หากนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดแม้ notebook มา ต้องฝากไว้เมื่อลงทะเบียน ห้ามนำติดตัวแม้ไว้ในห้องนอน


อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนด ไม่กลับก่อนเว้นแต่เจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้
ไม่พูดคุยกันอันเป็นปัญหาต่อการทำสมาธิและเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น

รับเฉพาะผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
และผู้ที่มีสุขภาพดี สามารถช่วยตัวเองได้


ดูรายชื่อผู้สมัคร
Click ที่นี่ 


สมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐาน


ในการอบรมจะสอนการปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับสมถกรรมฐานนั้น มีเป้าหมายที่จะให้จิตมีความสงบ โดยให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจหรืออานาปานสติ แต่หากผู้ปฏิบัติคุ้นเคยกับการจดจ่อหน้าท้องที่พอง-ยุบ จะปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้ 
การปฏิบัติสมถกรรมฐาน เพื่อให้จิตตั้งมั่นเกิดความสงบมีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้จิตที่ละนิวรณ์ได้ยังเกื้อกูลต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีเป้าหมายที่จะให้จิตรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและจิตในแต่ละขณะ โดยเข้าใจสิ่งนั้นๆว่า เป็นเพียงรูป-นาม ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หรือเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย มีธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเอง เพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดที่เคยเห็นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์

วิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วยการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การเจริญสติรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น การฟังธรรม การตอบปัญหาข้อปฏิบัติ เป็นต้น

รูปภาพ


กิจกรรม 2565

ข่าวสาร