วิทยากร

 
สอนโดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ร่วมกับพอจ. ปฏิภาณ รตนปญฺโญ และหลวงพ่อจิตติ ธมฺมวิโรจโน  
 

สำหรับผู้ที่ได้สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าอบรม ขอให้มาลงทะเบียนเวลา 08:00 น. ไม่ควรมาหลัง 8.45 น.
ต้องฝากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดไว้เมื่อลงทะเบียน ห้ามนำติดตัวและไว้ในห้องนอน

ไม่คุยกัน

อยู่ปฏิบัติครบตามกำหนดไม่กลับก่อน เว้นแต่เจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้

รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้


ช่วงวันที่อบรม หลักสูตร รุ่นที่ จำนวน
12 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 หลักสูตร 5 วัน เต็มแล้ว คลิกดูรายชื่อ

ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน