ข่าวสาร

       เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม คณะผู้บริหารร่มอารามธรรมสถานได้ทำการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโควิดในห้องปฏิบัติธรรมจำนวน 8 เครื่อง โดยได้รับบริจาคจากผู้มีกุศลจิตส่วนหนึ่งและร่มอารามจัดซื้ออีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เพียงพอแก่การใช้งาน เครื่องดังกล่าวนับเป็นนวัตกรรมใหม่ฝีมือคนไทยใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง
                      

            

          


มาตรการป้องกันโควิด 19

 มาตรการป้องกันโควิด 19 มีดังนี้
    1. วันเปิดการอบรม 29 ธค. 2564 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป จะตรวจ ATK ให้กับผูัสมัครเข้าอบรม ผู้ผ่านการตรวจปราศจากเชื้อโควิด
จึงจะลงทะเบียนเข้าอบรมต่อไป
    2. ในห้องปฏิบัติธรรม จะติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโควิดและไวรัสต่าง ๆไว้ 8 เครื่อง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว
    3. ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ(ใช้ยาจากโรงพยาบาล)ที่ห้องอาหาร ห้องนอนและห้องน้ำ เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวปลอดจากเชื้อโควิด 19
    4. การรับประทานอาหาร จะแบ่งผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเป็น 2 กลุ่ม ให้เข้ารับประทานอาหารคราวละ 1 กลุ่ม เพื่อไม่ให้นั่งใกล้ชิดกัน
    5. มีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ทำความสะอาดมือตลอดการอบรม
    6. มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายไว้ให้
    7. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่มาก เพื่อเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

ด้วยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19