หลักสูตรการอบรม มีระยะเวลา ๓,๕ และ๘ วัน  มีหัวข้อธรรมบรรยายมีดังนี้
 


วิทยากร
หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ หลวงพ่อจิตติ ธมฺมวิโรจโน และพอจ.ธีรโชติ จิรโชโต

หัวข้อธรรมบรรยายที่เป็นเรื่องหลัก


 • วิถีโลก-วิถีธรรม
 • ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์
 • อริยสัจ ๔
 • มรรคมีองค์ ๘
 • กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด


หัวข้อธรรมบรรยายที่เป็นเรื่องเสริม


 • นิวรณ์ ๕ มาร ๕
 • สัมมาสมาธิ
 • ธรรมปีติ อภิญญา
 • วิปัสสนูปกิเลส
 • สังโยชน์ ๑๐
 • บารมี ๑๐
 • โยนิโสมนสิการ


กำหนดการอบรม

 ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศเวลา ๑๐.๐๐ น.

วันแรก
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน เข้าที่พัก
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   ปฐมนิเทศ สมาทานศีล
๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบถ
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   แนะนำวิธีปฏิบัติ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.   พัก
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.   ปฏิบัติภาวนา
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.   ดื่มน้ำปานะ พัก
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.   ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.   ฟังธรรมบรรยาย

วันที่สอง
๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.   ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า ปฏิบัติภาวนา 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๑๕ น.   รับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบถ
๐๘.๑๕ - ๑๑.๐๐ น.   ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติภาวนา
๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบถ
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   ปฏิบัติภาวนา
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.   พัก
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.   ตอบคำถาม ปฏิบัติภาวนา
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.   ดื่มน้ำปานะ พัก 
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.   ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.   ฟังธรรมบรรยาย

วันที่สาม

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.   ตื่นนอน ทำสรีรกิจ
๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า ปฏิบัติภาวนา 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๑๕ น.   รับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบถ
๐๘.๑๕ - ๑๑.๐๐ น.   ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติภาวนา
๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบถ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   ตอบปัญหาธรรม การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.   พิธีปิดการอบรม
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดสถานที่
๑๖.๐๐ น.   เดินทางกลับ


กำหนดการอบรมหลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ระยะเวลา ๕ วัน หรือ ๘ วัน 


วันแรกของการอบรม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน เข้าที่พัก
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   ปฐมนิเทศ สมาทานศีล 
๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประะทานอาหาร ผ่อนคลายอิรอยาบถ
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   แนะนำวิธีปฏิบัติ
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.   พัก
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.   ปฏิบัติภาวนา
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.   ดื่มน้ำปานะ พัก
๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.   ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา ฟังธรรมบรรยาย

วัน ต่อๆ ไป
๐๔.๓๐ น.   ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า ปฏิบัติภาวนา
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหาร
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.   ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติภาวนา
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   ปฏิบัติภาวนา
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.   พัก
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.   ตอบคำถาม ปฏิบัติภาวนา
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.   ดื่มน้ำปานะ พัก
๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.   ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา ฟังธรรมบรรยาย

วันสุดท้าย ของการอบรม
๐๔.๓๐ น.   ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   ทำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหาร
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.   แนะนำหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   ตอบปัญหาธรรม การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.   พิธีปิดการอบรม
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดสถานที่
๑๖.๐๐ น.   เดินทางกลับ