ข่าวสารเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
วันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ร่มอารามธรรมสถาน ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
๙๗ หมู่ ๓ ถนนคลอง ๑๐ ข้าง อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐
....................................
กำหนดการ
๐๘.๓๐ น. พร้อมกันที่หอประชุม ชมวีดิทัศน์พุทธประวัติ
๐๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ
๑๐.๐๐ น. ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์
๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่า
๑๑.๑๕ น. รับประทานอาหาร
กรรมการฝ่ายสงฆ์
หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ประธาน
พระอาจารย์กิตติ สุธีโร รองประธาน
กรรมการฝ่ายฆราวาส
ดร.สมชัย-คุณอนงค์ รักวิจิตร ประธาน
คุณวสันต์-คุณเต็มใจ สร้อยพิสุทธิ์, ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์-พญ.อุราภรณ์ ภานุภาค, คุณดนัย เมนะโพธิ,
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ,คุณเมตตา อุทกะพันธุ์,คุณประวิตร์ คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์,คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน,
และคณะศิษย์ร่มอารามธรรมสถาน ผู้ศรัทธาร่วมกันเป็นกรรมการจัดงาน