กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัญภร พานิ 2.กัญสุชญา โชติ
3.กิมหงษ์ แซ่โ 4.กิรณา เจ้า
5.กุสุมา เสนา 6.จันทรพร เจริ
7.จิราพรรณ สุทธ 8.จิราพรรณ ทาบุ
9.ชญานิน แดงพ 10.ณภัสวรรณ กันเ
11.ณภัสสรณ์ แสงช 12.ณัฐจันทร คังค
13.ณัฐณิชา อินท 14.ณัฐรุจา ศริพ
15.ณิชา แดงพ 16.ดวงพร เพ็ช
17.ธนบรรณ สุรก 18.ธัญญลักษณ์ รุจิ
19.ธัญวรรณ จันด 20.นุชรา บริส
21.ผาณิต บัณฑ 22.พรทิพย์ จันท
23.พอใจ รัตน 24.พิไลพรรณ สายล
25.เฟื่องฟ้า ขันต 26.ภัคมนฑน์ แสนส
27.ภัทร์นรินท์ คล่อ 28.มณีรัตน์ กรรณ
29.มาลินี คูเก 30.มาลีรัตน์ เลิศ
31.ยุพาพร ดอนง 32.ยุวดี ก้อน
33.รสรินทร์ ีราพ 34.รัชต์​พิสุทธิ์​ เพชร
35.ลดาอร เลิศ 36.วรรณา ธำรง
37.วรวรรณ เผือ 38.วราภรณ์ อินท
39.วรินทร์พร เปี่ 40.วริศา สกุล
41.วันเพ็ญ พิทั 42.ส่งศรี นาถม
43.สมคิด จันด 44.สมัย ชิน
45.สายัณห์ ศักด 46.สิรามล เสมา
47.สุกรรณดา นุตต 48.สุกัญญา พัฒเ
49.สุธาทิพย์ รุจิ 50.สุพัตรา มุกด
51.อภิฌานี ฤกษ์ 52.อรุณภัสร์ จิระ
53.อารีรัตน์ ศิริ 54.อิสรีย์ อิ่ม


ผู้สมัครชาย

1.ณรงค์ยุทธ์ เจริ 2.ทองดี เที่
3.พลวัฒน์ แสนส 4.ยศพัทธ์ ภูวศ
5.วินิตย์ ศิริ 6.สุจิตร จันด
7.อวยชัย เลิศ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน