กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กัญสุชญา โชติ
3.กิมหงษ์ แซ่โ 4.กิรณา เจ้า
5.เกษสุดา แก้ว 6.จันทรพร เจริ
7.จิราพรรณ ทาบุ 8.จีรนันทน์ ธรรม
9.ชญานิน แดงพ 10.ชมพูนุต อมรร
11.ชยางค์ทิพย์ โฆษิ 12.ชุมศรี เนีย
13.ญาณินท์ ทรัพ 14.ณภัสสรณ์ แสงช
15.ณัชชารีย์ กล่อ 16.ณัฏฐนันท์ กล่อ
17.ณัฐณิชา อินท 18.ณิชา แดงพ
19.ทิพย์วิภา วิชั 20.ทิพย์ โกสิ
21.ธัญญลักษณ์ รุจิ 22.ธัญวรรณ จันด
23.นวรัตน์ สีมา 24.นันท์นภัส เตชะ
25.นิภา สุวร 26.นุจรี โกสุ
27.นุชรา บริส 28.บุญยวีร์ กล่อ
29.ปณัฐอร อ่อน 30.ประหยัด นฤมล
31.ผาณิต บัณฑ 32.พรพิศ มหาอ
33.พอใจ รัตน 34.พิไลพรรณ สายล
35.เฟื่องฟ้า ขันต 36.ภัคมนฑน์ แสนส
37.ภัทรฤทัย เพ่ง 38.มธุรส อุดม
39.มาลินี คูเก 40.มาลีรัตน์ เลิศ
41.ยุคุนธร พงศ์ 42.ราตรี ธนวิ
43.ราตรี พนัง 44.ลดาอร เลิศ
45.วรรณา ธำรง 46.วรวรรณ เผือ
47.วราพร พินิ 48.วริศา สกุล
49.วิมลนาฏ ตั้ง 50.ศริญญา เปี่
51.สมัย ชิน 52.สร้อยทอง ลิ้ม
53.สาวิตรี สังข 54.สิดารัศมิ์ สุวร
55.สุกรรณดา นุตต 56.สุกัญญา พัฒเ
57.สุธาทิพย์ รุจิ 58.สุวรรณี ชมภู
59.สุวรรณี พงศ์ 60.อภิฌานี ฤกษ์
61.อรชร ตั๋ง 62.อัจฉราวดี เตชะ
63.อัมพร แสงฉ 64.อารีรัตน์ ศิริ
65.อำพร ไชยม


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ณัฐพล สิงท
3.ธรรมรัตน์ สุวร 4.ธีรเมศร์ กล่อ
5.ผดุงเกียรติ ไชยม 6.พิชิตชัย พัฒเ
7.วินิตย์ ศิริ 8.วีระเดช ศุภว
9.สมศักดิ์ สุวร 10.อวยชัย เลิศ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน