กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2565

ผู้สมัครหญิง

1.Chayanin Dang 2.กชวรา ทองป
3.กัญจน์รัชต์ ทรัพ 4.กัญญ​วรรณ​ ขำชั
5.กัญภร พานิ 6.กัทลี กิตต
7.คนึงนิจ กาญจ 8.จันทร์นิฐา แซ่ห
9.จันทรพร เจริ 10.จำปี สุวร
11.จีรนันทน์​ ธรรม 12.ชญาดา มากจ
13.ชนารัตน์ จำปา 14.ชัญญา จินต
15.ญาณินท์ ทรัพ 16.ฐิติรัตน์ ทักษ
17.ณัชชารีย์ กล่อ 18.ณัฐจันทร คังค
19.ณัฐณิชา อินท 20.ดวงทิพ ธนาภ
21.ดวงพร เพ็ช 22.ธนพร พิทั
23.ธัญญลักษณ์ รุจิ 24.ธันยพร อภิโ
25.นาถธิดา ทองจ 26.นารีรัตน์ เฟื่
27.นุชจรี วิริ 28.บุญยวีร์ กล่อ
29.เบญจวรรณ วิริ 30.ปิยนุช แสงส
31.ปิยะภรณ์ เกตุ 32.พงษ์ลดา อ้วน
33.พรทิพย์ สมเก 34.พรพิศ มหาอ
35.พัชราวไล​ อ​ัต 36.พิมพชนก อิสร
37.พิมพ์พร เทศท 38.ภูริชา ประเ
39.มะลิวรรณ บุตร 40.รชพร มงคล
41.รสรินทร์ ราพิ 42.รัชนีกร มณีศ
43.รัตนวดี โตปร 44.ราตรี ธนวิ
45.วรวรรณ เผือ 46.วราภรณ์ รอดบ
47.วริศา สกุล 48.วันเพ็ญ พิทั
49.วันวิสาข์ เยาห 50.วาสนา รุ่ง
51.วิรัลพัชร กุลศ 52.ศิริพร จินดาวงษ์ จินด
53.สมศีร ไชยว 54.สร้อยทอง ลิ้ม
55.สายัณห์ ศักด 56.สำฤทธิ์ แสงส
57.สืบศรี จันท 58.สุฑาภรณ์ สถิต
59.สุทธิลักษณ์ เผือ 60.สุธาศินี กุลก
61.สุนัน จำปา 62.สุวรรณา สุวร
63.สุวรรณี พงศ์ 64.สุวิมล ขบวล
65.อรชร ตั๋ง 66.อริสา เขมก
67.อรุณภัสร์ จิระ 68.อัจฉราวดี เตชะ
69.อัมพร​ แสง​


ผู้สมัครชาย

1.คฑาวุธ พงศ์ 2.จตุรงค์ ลังก
3.ณัฐกิตติ์ อิสร 4.ทองดี เที่
5.ธรรมรัตน์ สุวร 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.รัฐพล ขาวส 8.วสันต์ อภิโ
9.วีร์รัศมิ์ รัตน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน