กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Yukuntorn Pong 2.กมลทิพย์ เตชะ
3.กรรณิกา บัวร 4.กัญจน์รัชต์ ทรัพ
5.จิรภัทร เล้า 6.จุฑาทิพย์ รุจิ
7.จุฬาลักษณ์ นายต 8.ชนารัตน์ จำปา
9.ชนิสรา สังโ 10.ชยางค์ทิพย์ โฆษิ
11.ชวรีย์ วิบู 12.ชัชชมนต์ นยโก
13.ญาณินท์ ทรัพ 14.ณัฐจันทร คังค
15.ณัฐฐิรา ปรีช 16.ณัฐสิมา ชุมน
17.ดัชนี ตันธ 18.ทิพย์วิภา วิชั
19.เทียมจันทร์ ฉัตร 20.ธนวัน สว่า
21.นฤมล ถนอม 22.นฤมล แพงห
23.นวรัตน์ สีมา 24.ปองภาพร หาญเ
25.พฤฒยา ณ.สง 26.พิชชานันท์ กิจเ
27.พิมประไพ ศิลา 28.พิศชาอร พรมส
29.พุทธิมา สีหไ 30.ภัทรฤทัย เพ่ง
31.ภารดี บุญส 32.ภาวนา ชลาภ
33.เยาวลักษณ์ ชาญย 34.ราตรี ธนวิ
35.ราตรี พนัง 36.วรงค์พร ดวงม
37.วลัยพรรณ ทิวา 38.วันเพ็ญ พิทั
39.วิสุสตา สว่า 40.สร้อยทอง ลิ้ม
41.สายัณห์ ศักด 42.สิริกุล นุ่น
43.สิริรัตน์ เลิศ 44.สุกัญญา พัฒเ
45.สุชีดา อัศว 46.สุธาศินี กุลก
47.สุนัน จำปา 48.สุวรรณา สุวร
49.เหมือนนิรตา ชลนพ 50.อภิรดี ควรม
51.อมรรัตน์ ชลาภ 52.อริศรา นิลม
53.อัจฉราวดี เตชะ 54.อาภัสรา กวีว
55.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.โกวิทย์ หอมไ 2.จิรภัทร สว่า
3.ทองดี เที่ 4.ธนเดช เอี่
5.พิชิตชัย พัฒเ 6.ศรีคง ศรีถ
7.สถาพร สุขพ 8.อภิสิทธิ์ เชี่


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน