กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 13 เมษายน 2565 - 17 เมษายน 2565

ผู้สมัครหญิง

1.Orawan Koos 2.กัทลี กิตต
3.กุลชญา เจริ 4.จีรวรรณ วงค์
5.ณัชชารีย์ กล่อ 6.ณัฐฏนันท์ กล่อ
7.ธนัชยา พัฒน 8.นภัทร์ แปลง
9.บุญยวีร์ กล่อ 10.ปณัฐอร อ่อน
11.พิมประไพ ศิลา 12.พิมพ์ชญา ภัทร
13.พิไลพรรณ สายล 14.เพชรรัตน์ โอภา
15.มณีรัตน์ สออน 16.ราตรี ธนวิ
17.ศศมนต์ ถ้ำแ 18.สายัณห์ ศักด
19.สุฐิดา วัยว 20.สุนัน จำปา
21.สุวารี เชาว 22.อรชร ตั๋ง
23.อริศรา นิลม 24.อิงค์สนิษฐา เกตุ
25.อิงอร ป่าท


ผู้สมัครชาย

1.กัณตภณ แปลง 2.ชินน้ำ วัยว
3.ทองดี เที่ 4.ธรรมรัตน์ สุวร
5.ธิติ วัยว 6.ธีรเมศร์ กล่อ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน