กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565

ผู้สมัครหญิง

1.กัทลี กิตต 2.กันยณัฏฐ์ บุญก
3.คนึงนุช ศรีส 4.จณิสตา นิยม
5.จันทร์ฉวีวรรณ สีมา 6.จิราพร เรือ
7.จิราวรรณ เชื่ 8.จีรวรรณ วงค์
9.จุฑาทิพย์ รุจิ 10.ชมพูนุท วงษ์
11.ณัชชารีย์ กล่อ 12.ณัชฐปภา โสวน
13.ณัฏฐนันท์ กล่อ 14.ทัชชกร ศรีว
15.ทิพย์ โกสิ 16.ธนพร เกษต
17.ธนวัน สว่า 18.ธนิดา อภิว
19.ธฤษิดา พลพง 20.ธัญญลักษณ์ รุจิ
21.ธัญทิพย์ เรือ 22.ธัันยพร อภิโ
23.นงลักษณ์ กิสร 24.นทษร อินท
25.นพมาศ ศรีส 26.นวรัตน์ สีมา
27.นวลฤดี พินเ 28.นันทยา โสวน
29.นิภา สุวร 30.นิภาพรรณ ธรรม
31.นิษณา ลิ้ม 32.บุญยวีร์ กล่อ
33.ปณัฐอร อ่อน 34.ประไพ กิตต
35.ปุณณภา คุปต 36.ผุสดี ก่อเ
37.พรทิพย์ สมเก 38.พิมพ์พร เทศท
39.พิไลพรรณ สายล 40.มธุรส อุดม
41.มยุรี บุญป 42.ยุคุนธร พงศ์
43.รสรินทร์ ราพิ 44.ระพีพรรณ ลวิต
45.รัตนวดี โตปร 46.ราตรี ธนวิ
47.ราตรี พนัง 48.ลำไพ เกิด
49.วรวรรณ เผือ 50.วิสุสตา สว่า
51.ศศมนต์ ถ้ำแ 52.ศิริวรรณ โจระ
53.ศุภมน เทีย 54.สายันห์ ศักด
55.สาวิตรี สังข 56.สุจิตรา สงวน
57.สุทธิลักษณ์ เผือ 58.สุธาศินี กุลก
59.สุนัน จำปา 60.สุรัตน์พร วิโร
61.สุรีรัตน์ ด่าน 62.สุวรรณา สุวร
63.สุวิมล บุญผ 64.เสาวภา เอี่
65.อนุธิดา อินท 66.อรวรรณ ทรัพ
67.อริศรา นิลม 68.อัจฉราวดี เตชะ
69.อัญชุดา เลิศ 70.แอชลี่ ถิงเชวียน ชง


ผู้สมัครชาย

1.ชลภพ สว่า 2.ชูชัย สว่า
3.ถาปัตย์ เกษต 4.ทองดี เที้
5.ธรรมรัตน์ สุวร 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.ภควัต ชัยฤ 8.วสันต์ อภิโ
9.ศิวกร เกษต 10.สมศักดิ์ สุวร
11.สุวิทย์ รุจิ 12.อนันต์ พิกุ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน