กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญวรรณ ขำชั 2.ชญาดา มากจ
3.ธนัชยา พัฒน 4.พิชญ์ภัสสร์ อัคร
5.เรณู อัมพ 6.วันเพ็ญ พิทั
7.วารินทร์ธร อิสร 8.ศรัยพร ประก
9.ศิริเพ็ญ เสถี 10.ศุภานัน เพ็ญ
11.สมควร สุดส 12.สร้อยทอง ลิ้ม
13.สุฐิดา วัยว 14.สุวรรณา สุวร
15.เสาวณีย์ สุภี 16.เสาวภา ช่วย
17.อาทิตยา ดอนง 18.อารีรัตน์ ศิริ
19.อุบล สมศร


ผู้สมัครชาย

1.ธีรพล คุ้ม 2.วินิตย์ ศิริ
3.สำนักงาน ศาลป


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน