กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลวรรณ กรรม 2.กัญญวรรณ ขำชั
3.เกวลิน วัฒน 4.เกษสุดา แก้ว
5.โกลัญญ์ภัคค์ ถาวร 6.ขวัญจิราภัสร์ กรัง
7.คนึงนุช ศรีส 8.จรัลรัตน์ ทับบ
9.จันทนา แก้ว 10.จันทร์จรัส สอนห
11.จิดาภา อริย 12.จิราพรรณ ทาบุ
13.จีรนันทน์ ธรรม 14.จุฑาทิพย์ รุจิ
15.ชญาดา มากจ 16.ชนัญญา ประ
17.ชวรีย์ วิบู 18.ชัญญา จินต
19.ชันษา งามก 20.ดวงใจ สวัส
21.ธนวัน สุขร 22.ธนัชยา พัฒน
23.ธัญญลักษณ์ รุจิ 24.ธัญลักษณ์ วัฒน
25.ธีรภัทร สุดา 26.นพมาศ ศรีส
27.นวลฤดี พินเ 28.นุชนาฏ เสือ
29.บัณพร บัณฑ 30.บุหงา พัฒน
31.ปริยากร ด่าน 32.ปิติภัทร ลือพ
33.พเยาว์ สินส 34.พรทิพย์ รอดป
35.พรพิศ มหาอ 36.พิมพ์ประภา โตสง
37.พิมพ์พร เทศท 38.พิไลพรรณ สายล
39.เพชรรัตน์ โอภา 40.ภัทรา รัตน
41.ยุคุนธร พงศ์ 42.ระพีพรรณ ลวิต
43.ราตรี ธนวิ 44.วริศา สกุล
45.วันเพ็ญ พิทั 46.วาณี ใจให
47.วิภาดา จ่าห 48.วิสุสตา สว่า
49.ศศมนต์ ถ้ำแ 50.ศุภจิต เธีย
51.สมหมาย หิรั 52.สร้อยทอง ลิ้ม
53.สำฤทธิ์ แสงส 54.สิดารัศมิ์ สุวร
55.สิริมา รัตน 56.สืบศรี จันท
57.สุกัญญา พัฒเ 58.สุฐิดา วัยว
59.สุฑาภรณ์ สถิต 60.สุธาทิพย์ รุจิ
61.สุนันท์ เอกภ 62.สุรีรัตน์ ด่าน
63.สุวดี ตั้ง 64.สุวรรณา สุวร
65.เสาวภา เอี่ 66.เสาวภา สวัส
67.โสภาพรรณ เอกร 68.อรชร ตั๋ง
69.อริศรา นิลม 70.อัมพร แสงฉ
71.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.คมเพ็ชร ชุ่ม 2.จตุรงค์ ลังก
3.ฉลิมชร ตั๋ง 4.ชูชัย สว่า
5.ธงชัย สร้า 6.ธนา ใจให
7.ธรรมรัตน์ สุวร 8.ประหยัด พัฒน
9.ปัณณธร ด่าน 10.ภาคภูมิ อนัน
11.รัฐพล ขาวส 12.ศรีคง ศรีถ
13.ศุภณัฐกิตติ์ สุขส 14.หฤษฎ์ สว่า


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน