กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญวรรณ ขำชั 2.กันยารัตน์ อุบล
3.กานดา บุญส 4.กิรณา เจ้า
5.กุลปราณี แซ่เ 6.โกลัญญ์ภัคค์ ถาวร
7.ขวัญชนก บริส 8.จันทร์ฉาย แซ่เ
9.จันทร์นิฐา แซ่ห 10.จิราพรรณ ทาบุ
11.จีรวรรณ วงค์ 12.เฉลิมรัตน์ กิจป
13.ชญานิน แดงพ 14.ชันษา งามก
15.ณัฐณิชา อินท 16.ณัฐนนท์ กล่อ
17.ธนวัน สุขร 18.ธันยนันท์ บริส
19.ธันยพร อภิโ 20.นพมาศ ทองท
21.นภาพร เผือ 22.นันทวรรณ ศูนย
23.นารีรัตน์ เฟื่ 24.นิตยา ยวงเ
25.นุชรา บริส 26.นุชาวรรณ วีรพ
27.บุญยวีร์ กล่อ 28.ปณิตา กฤษณ
29.ปัญญาพร สว่า 30.ผุสดี ก่อเ
31.พรทิพย์ หะทั 32.พรสุดา ล้วน
33.พลอยพันธน์ ศักด 34.พิชญาดา สุวร
35.พิมพ์ใจ ภู่จ 36.พุทธิมา สีหไ
37.เพชรรัตน์ โอภา 38.แพรวเพชร เปรม
39.ภัทรา รัตน 40.มนตรา มะลิ
41.รสรินทร์ ราพิ 42.รัศมี ธรรม
43.ลำเยา เกตุ 44.วชิราภรณ์ เลิศ
45.วรงค์พร ดวงม 46.วราภรณ์ อินท
47.วันเพ็ญ พิทั 48.วิจิตร อัศว
49.วิสุสตา สว่า 50.ศรีวรินทร์ ธนพร
51.ศศมนต์ ถ้ำแ 52.ศศิธร โคโต
53.ศศิพร ญะวง 54.ศันสนีย์ เรือ
55.สมควร สุดส 56.สารภี พุฒค
57.สิริมน อุบล 58.สุกัญญา พัฒเ
59.สุกัญญา พงศ์ 60.สุขสวัสดิ์ บุญเ
61.สุชาดา แซ่ซ 62.สุธิดา โตพั
63.สุภิชา ตั้ง 64.สุรชา สุขส
65.เสาวภา ช่วย 66.โสมศิริ ศิลป
67.หนึ่งหทัย สุภา 68.อนุธิดา อินท
69.อัจฉราภรณ์ ทานป 70.อัจฉราวดี เตชะ
71.อารมณ์ จุลแ


ผู้สมัครชาย

1.คมเพ็ชร ชุ่ม 2.ธงชัย ชลศั
3.ธนภัทร พัฒเ 4.ภัทรพล ปองม
5.วสันต์ อภิโ 6.ศุภวัฒน์ ทาบุ
7.หฤษฎ์ สว่า 8.อภิวัฒน์ ตั้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน