กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 ตุลาคม 2566 - 23 ตุลาคม 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กมลวรรณ กรรม 2.กฤติมา หลีก
3.กัญญวรรณ ขำชั 4.กันยารัตน์ อุบล
5.กานดา บุญส 6.กิรณา เจ้า
7.กุลปราณี แซ่เ 8.โกลัญญ์ภัคค์ ถาวร
9.จันทร์ฉาย แซ่เ 10.จันทร์นิฐา แซ่ห
11.จิดาภา อริย 12.จิราพรรณ ทาบุ
13.จิราภรณ์ เวทส 14.จิราวรรณ ศิรต
15.จีระนันท์ แก้ว 16.เฉลิมรัตน์ กิจป
17.ชันษา งามก 18.ณภัสสรณ์ แสงช
19.ณัฐณิชา อินท 20.ณิชากร กมลค
21.ธันยพร อภิโ 22.นพมาศ ทองท
23.นภาพร เผือ 24.นวรัตน์ สีมา
25.นันทวรรณ ศูนย 26.นาถธิดา ทองจ
27.นารีรัตน์ เฟื่ 28.นิตยา ยวงเ
29.นุชรา บริส 30.นุชาวรรณ วีรพ
31.ปณิตา กฤษณ 32.ปัญญาพร สว่า
33.ผุสดี ก่อเ 34.พชรมณฑน์ ดวงจ
35.พรทิพย์ หทัย 36.พรสุดา ล้วน
37.พลอยพันธน์ ศักด 38.พิชญาดา สุวร
39.พิมพ์ใจ ภู่จ 40.พุทธิมา สีหไ
41.เพชรรัตน์ โอภา 42.แพรวเพชร เปรม
43.ภัทรา รัตน 44.มนตรา มะลิ
45.มาลีรัตน์ ทองแ 46.ยุคุนธร พงศ์
47.รฎาวดี สาริ 48.รสรินทร์ ราพิ
49.รัศมี ธรรม 50.ราตรี ธนวิ
51.ลดาอร เลิศ 52.ลำเยา เกตุ
53.วชิราภรณ์ เลิศ 54.วรงค์พร ดวงม
55.วราภรณ์ อินท 56.วันเพ็ญ พิทั
57.วาสนา รุ่ง 58.วิจิตร อัศว
59.วิสุสตา สว่า 60.ศรีวรินทร์ ธนพร
61.ศศมนต์ ถ้ำแ 62.ศศิธร โคโต
63.ศศิพร ญะวง 64.ศันสนีย์ เรือ
65.สมควร สุดส 66.สอิ้ง ประส
67.สารภี พุฒค 68.สิริมน อุบล
69.สุกัญญา พัฒเ 70.สุกัญญา พงศ์
71.สุขสวัสดิ์ บุญเ 72.สุชาดา แซ่ซ
73.สุธาทิพย์ รุจิ 74.สุธิดา โตพั
75.สุภิชา ตั้ง 76.เสาวภา ช่วย
77.โสมศิริ ศิลป 78.หนึ่งหทัย สุภา
79.อรุณ เที่ 80.อัจฉราภรณ์ ทานป
81.อารมณ์ จุลแ 82.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.ก ก 2.คมเพ็ชร ชุ่ม
3.ธงชัย ชลศั 4.ธนภัทร พัฒเ
5.ธรรมรัตน์ สุวร 6.พัชร เนตร
7.พิชิตชัย พัฒเ 8.ภัทรพล ปองม
9.วสันต์ อภิโ 10.ศุภวัฒน์ ทาบุ
11.อธิพัฒน์ วิสุ 12.อภิวัฒน์ ตั้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน