กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 6 กันยายน 2566 - 10 กันยายน 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กมลวรรณ กรรม 2.กรรณิการ์ โกสิ
3.กิรณา เจ้า 4.โกลัญญ์ภัคค์ ถาวร
5.ขจิตรา ขามเ 6.จันทรพร เจริ
7.จิราพรรณ ทาบุ 8.ชันษา งามก
9.ญาณิฐา เธีย 10.ณัฐจันทร คังค
11.ทิะย์ โกสิ 12.ธัญนันท์ เจริ
13.นุชนาฏ เสือ 14.บุญยวีร์ กล่อ
15.บุหงา พัฒน 16.ประพาภรณ์ เนื้
17.ปัทมา ไกรก 18.พชรมณฑน์ ดวงจ
19.พิมพ์ชนก อิสร 20.ภัทรา รัตน
21.ราตรี ธนวิ 22.วริศา สกุล
23.วันทนีย์ เทพค 24.วันเพ็ญ พิทั
25.วาสนา รุ่ง 26.วิจิตร อัศว
27.สร้อยทอง ลิ้ม 28.สุกัญญา พัฒเ
29.สุฑาภรณ์ สถิต 30.อัชนา ประด


ผู้สมัครชาย

1.กันต์ธีร์ อืสร 2.คมเพ็ชร ชุ่ม
3.ณัฐกิตติ์ อิสร 4.ธนภัทร พัฒเ
5.ประหยัด พัฒน 6.วรรณะ วิมล
7.อัจฉราวดี เตชะ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน