กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลพรรณ สุนท 2.กรรณิการ์ โกสิ
3.กัญญวรรณ ขำชั 4.กิรณา เจ้า
5.กุลปภัสสร์ งามร 6.ขจิตรา ขามเ
7.จันทรพร เจริ 8.จันทรรัตน์ จันท
9.จิรฐา เธีย 10.จิราพรรณ ทาบุ
11.จุฑาทิพย์​ รุจิ 12.ชญานิน แดงพ
13.ฐิติมา กลิ่ 14.ณรันย์ฌา ฤทธิ
15.ณัฐกานต์ สหวั 16.ณัฐจันทร คังค
17.ณิชากร กมลค 18.ดวงพร เพ็ช
19.ทิพย์วัลย์ พุดส 20.ทิพย์ โกสิ
21.ธัญญลักษณ์ รุจิ 22.ธัญนันท์ เจริ
23.นงนุช หลาย 24.นวิยา ศศิศ
25.นันทวรรณ ศูนย 26.นาถธิดา ทองจ
27.นุชรา บริส 28.บุญยวีร์ กล่อ
29.บุหงา พัฒน 30.ปุณชธี พวงม
31.พเยาว์ ขำจิ 32.พรสวรรค์ สาธิ
33.พะเยาว์ เข็ม 34.พิไลพรรณ สายล
35.ภัณฑิรา รัตน 36.ยุคุนธร พงศ์
37.รัตนา เสนี 38.ลาวัลย์ ภูลส
39.เล็ก ฤทธิ 40.วันทนีย์ เทพค
41.วันเพ็ญ พิทั 42.วาสนา รุ่ง
43.วิมลรัตน์ ชมสม 44.ศรัยพร ประก
45.ศุภจิต เธีย 46.สร้อยทอง ลิ้ม
47.สัมฤทธิ์ แสงส 48.สุกรรณดา นุตต
49.สุขญา ปองม 50.สุฑาภรณ์ สถิต
51.สุวรรณา เธีย 52.สุวรรณา สุวร
53.เสาวภา ช่วย 54.เสาวลักษณ์ ดวงแ
55.อัจฉราวดี เตชะ 56.อัชนา ประด
57.อิสรีย์ อิ่ม


ผู้สมัครชาย

1.ณัฐพล สุขป 2.ประหยัด พัฒน
3.วรรณะ วิมล 4.วันชัย สาธิ
5.ศุภราช ลีเผ 6.สมบูรณ์​ กลิ่


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน