กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กมลวรรณ กรรม 2.กรกนก สุวร
3.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 4.กัญญวรรณ ขำชั
5.กานดา เรือ 6.จงจิต เจนว
7.จันทิมา จันท 8.จารวี สุขป
9.ฉลัด ธัญว 10.ชนาภา นวมส
11.ชยาภรณ์ ผ่อง 12.ญาณิศา กลอง
13.ณภัสสรณ์ แสงช 14.ณัฐจันทร คังค
15.ทิพย์วิภา วิชั 16.ทิพวรรณ หุ่น
17.ธัชพร ฤกษ์ 18.นลิน เจนว
19.นันท์นภัส เตชะ 20.ประอรนุช ตุลย
21.พรประภา พึ่ง 22.พรเพ็ญ อุดม
23.พัชรา ผ่อง 24.พัทธ์ธีรา บุญค
25.ภัทรพรรณ หวาน 26.ภัทรฤทัย เพ่ง
27.มยุรี พวงก 28.มัณฑนา มณีโ
29.มานิดา ฉายเ 30.มาลิดี จราง
31.ยุพยง ฐิตะ 32.ยุภาภรณ์ ชูสา
33.รัตนา กลาง 34.รำพึง คนทา
35.ลัชชา เอลิซา แซงแ 36.วรงค์พร ดวงม
37.วรรณวิสา ชำนา 38.วันเพ็ญ พิทั
39.วิจิตร อัศว 40.วิไลวรรณ อัศด
41.ศุภลักษณ์ คมไธ 42.ศุภามาศ ชมภู
43.สมควร สุดส 44.สมทรง กฤตม
45.สันทนา ชัยว 46.สุกัญญา พัฒเ
47.สุจิตรา เกษร 48.สุทิพร พูนผ
49.สุธีรา คนทา 50.สุรีนัตน์ กุมา
51.สุรีพร เสถี 52.สุวรรณา สุวร
53.สุวิมล​ เกรี 54.อภิวรรณ เหลื
55.อริสา ปิ่น 56.อริสา อินท
57.อัจฉราวดี เตชะ 58.อัญชลี สุขป
59.อุบลวรรณ บุญพ


ผู้สมัครชาย

1.กฤธินัน ฉวรร 2.เดชา สุคน
3.เที่ยง สุวร 4.ธนา ใจให
5.ศุภวัฒน์ ทาบุ 6.สมชาย ธัญว


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน