กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 6 วัน
ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 - 9 กรกฎาคม 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กฤษณี เยพิ 2.กัญญวรรณ ขำชั
3.กุลปภัสสร์ งามร 4.จันทรพร เจริ
5.จันทรัตน์ ฮะติ 6.จำนวน คชพล
7.จุฑาทิพย์ รุจิ 8.ชมพูนุช สุภา
9.ชัญ​ญา​ คุปต 10.ญาณิฐา เธีย
11.ดวงพร เพ็ช 12.ทิพย์พญา ชูชื
13.ธนวัน สว่า 14.ธัญญลักษณ์ รุจิ
15.นวิยา ศศิศ 16.นุชนาฏ เสือ
17.ปุณณภา เพชร 18.พรพิศ มหาอ
19.พรเพ็ญ เกีย 20.พรรณี​ แสงพ
21.ภาษิณี กิจน 22.มลกัญญา อัศว
23.ยุคุนธร พงศ์ 24.เยาวลักษณ์ ชาญย
25.รัตนวดี โตปร 26.ราตรี ธนวิ
27.รำพึง คนทา 28.ลดาวัลย์ เนตร
29.ลำเยา เกตุ 30.วรวรรณ เผือ
31.วริศา สกุล 32.วศิณาภาริ์ สิริ
33.วันเพ็ญ พิทั 34.วิมลรัตน ชมสม
35.สมใจ ยงทร 36.สมใจ แซ่ต
37.สำฤทธิ์ แสงส 38.สุกัญญา พัฒเ
39.สุกัญญา พงศ์ 40.สุจิตรา สงวน
41.สุทธิลักษณ์ เผือ 42.สุทิพร พูนผ
43.สุวิชญา พงศ์ 44.สุวิมล บุญผ
45.โสภา​ ศร 46.โสภาพรรณ เอกร
47.อรประภา จงอา 48.อัจฉราวดี เตชะ


ผู้สมัครชาย

1.ธงชัย สร้า 2.ธนภัทร พัฒเ
3.วรรณะ วิมล 4.ศรีคง ศรีถ
5.สุธรรม สว่า


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน