กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลวรรณ กรรม 2.กรวินท์ วงศ์
3.กฤษณี เยพิ 4.กัญญวรรณ ขำชั
5.จันทนา แก้ว 6.จันทรพร เจริ
7.จำเป็นศรี สุริ 8.จุฑาทิพย์ รุจิ
9.ชนาภา นวมส 10.ชวรีย์ วิบู
11.ชัญ​ญา​ คุปต 12.ญาณิฐา เธีย
13.ณัฐจันทร คังค 14.ดวงพร เพ็ช
15.ดารา พฤษโ 16.ธนพร ศิโร
17.ธนวดี บัวข 18.ธนัชยา พัฒน
19.ธัญญลักษณ์ รุจิ 20.ธัญวรรณ จันด
21.นทษร อินท 22.นวลปราง พุ่ม
23.นุชนาฏ เสือ 24.ปทิดา อัฑฒ
25.ปัทมา ไกรก 26.พชรมณฑน์ ดวงจ
27.พรพิศ มหาอ 28.พรเพ็ญ เกีย
29.พิไลพรรณ สายล 30.เพ็ญฐิตา สุริ
31.ภาษิณี กิจน 32.มยุรี บุญป
33.มลกัญญา อัศว 34.มลย์สิณี มีชั
35.เยาวลักษณ์ ชาญย 36.รสรินทร์ ราพิ
37.รัตนวดี โตปร 38.รำพึง คนทา
39.ลดาวัลย์ เนตร 40.ลำเยา เกตุ
41.วรวรรณ เผือ 42.วราภรณ์ รอดบ
43.วันเพ็ญ พิทั 44.วิจิตร อัศว
45.วิมลรัตน ชมสม 46.ศิริเนตร สวัส
47.สมใจ ยงทร 48.สมทรง กฤตม
49.สร้อยทอง ลิ้ม 50.สำฤทธิ์ แสงส
51.สืบศรี จันท 52.สุกรรณดา นุตต
53.สุกัญญา พัฒเ 54.สุกัญญา พงศ์
55.สุจิตรา สงวน 56.สุฐิดา วัยว
57.สุทธิลักษณ์ เผือ 58.สุทิพร พูนผ
59.สุพรรณี จิวะ 60.สุวรรณา สุวร
61.สุวิมล บุญผ 62.โสภาพรรณ เอกร
63.อรชร​ ตั๋ง 64.อรประภา จงอา
65.อัจฉราวดี เตชะ 66.อัมรัตน์ ศรีส
67.อาทิตยา ดอนง 68.อิสรีย์ อิ่ม
69.อุษา อิทธ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ธรรมรัตน์ สุวร
3.ธานี ศิริ 4.ธีรเมศร์ กล่อ
5.เพียรชัย องค์ 6.มานพ ทรัพ
7.วรรณะ วิมล 8.ศรีคง ศรีถ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน