กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2566 - 16 เมษายน 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กิรณา เจ้า 2.จันทรพร เจริ
3.จำนวน คชพล 4.ชชณ ทวีช
5.ชญานิน แดงพ 6.ชนิตา สุภา
7.ชมพูนุช สุภา 8.ชมพูนุท วงษ์
9.ญาณิกา รุ่ง 10.ณัชชารีย์ กล่อ
11.ณัฐฏนันท์ กล่อ 12.ณิชา แดงพ
13.ทิพย์ โกสิ 14.ทิพวรรณ หุ่น
15.ธนวัน สว่า 16.ธนัชยา พัฒน
17.ธัญญลักษณ์ รุจิ 18.ธัญวรรณ จันด
19.นภัทร์ แปลง 20.นวรัตน์ สีมา
21.นันทวรรณ ศูนย 22.นิภา ขันด
23.นุชนาฏ เสือ 24.บุญยวีร์ กล่อ
25.บุศรินทร์ ต่าย 26.เบญจวรรณ วิริ
27.ปทุมมาศ ต่าย 28.ปริษา หิรั
29.ปารย์ณิศา ภัณฑ 30.ปิติภัทร ลือพ
31.ปิยรัตน์ ศิริ 32.ปุณณภา คุปต
33.พรทิพย์ สมเก 34.พรทิพย์ รอดป
35.พรรณี แสงพ 36.พรรัตน์ ระบิ
37.พิมพ์ประภา โตสง 38.พิมพ์วิมล กิตต
39.พิไลพรรณ สายล 40.เพชรรัตน์ โอภา
41.มยุรี บุญป 42.ยุพาพร ดอนง
43.รชพร มงคล 44.รฏาวดี สาริ
45.ราตรี พนัง 46.วรพรรณ วรกุ
47.วรรณพร นิติ 48.วราภรณ์ โพธิ
49.วราภรณ์ อินท 50.วริศา สกุล
51.วันเพ็ญ พิทั 52.วิจิตรา พงศ์
53.วิภา อิ่ม 54.วิสุสตา สว่า
55.ศริญญา รังส 56.ศศมนต์ ถ้ำแ
57.ศศิวิมล พรหม 58.สมใจ ต่าย
59.สมหมาย หิรั 60.สำฤทธิ์ แสงส
61.สิดารัศมิ์ สุวร 62.สืบศรี จันท
63.สุฐิดา วัยว 64.สุนัน จำปา
65.สุพร แซ่ล 66.สุวดี ตั้ง
67.สุวรรณา สุวร 68.อมฤตา ศิริ
69.อรชร ตั๋ง 70.อรุณ เที่
71.อัมพร แสงฉ 72.อิงค์สนิษฐา เกตุ
73.อุษณีย์ เทพว 74.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.จิรภัทร สว่า 2.ฉลิมชร ตั๋ง
3.ชลัมภ์พล ปรีย 4.ณัชพล หม่อ
5.เที่ยง สุวร 6.ธนกร สุรา
7.ธรรมรัตน์ สุวร 8.ธีรเมศร์ กล่อ
9.นิคม ศิริ 10.เบญณัฐธีร์ นารถ
11.พงศ์สิระ ปรุง 12.เพียรชัย องค์
13.วรชัย นุชป 14.วิชัย เกษม
15.ศุภธัช เมฆส 16.สุธรรม สว่า


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน