กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ ถนัด 2.กรรณิกา บัวร
3.กัญจน์รัชต์ ทรัพ 4.กัทลี กิตต
5.กุลชญา เจริ 6.เกศรา อร่า
7.จอมขวัญ จอมจ 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.จินตนา มีอิ 10.จิราพร วงศ์
11.จุฑาทิพย์ รุจิ 12.ชชณ ทวีช
13.ชญาดา มากจ 14.ชลาทิพย์ มหวน
15.ช้องมาศ บุญพ 16.ชัญญพัชร์ ศาสต
17.ณัฐนันท์ อินท 18.ณิศศา สืบก
19.ธัญญลักษณ์ รุจิ 20.นพวรรณ งามไ
21.ปทุมมาศ ต่าย 22.ประพิศ​ อุดม
23.ปาริมา มีสม 24.พจนารถ วัฒน
25.พรทิพย์ สมเก 26.พรทิพย์ จันท
27.พิมพ์พร เทศท 28.ภคอร ศุภก
29.มสารัศม์ ตันต 30.รตา พรหม
31.รสรินทร์ ราพิ 32.ราตรี ธนวิ
33.วนิดา พิมุ 34.วรรณา ธำรง
35.วรวรรณ เผือ 36.วราภรณ์ รอดบ
37.วริญา แจ้ง 38.วิภา บุญพ
39.วิยดา ประท 40.วีนัส ยิ้ม
41.ศรีสุดา กาญ 42.สมใจ ต่าย
43.สมใจ แซ่ต 44.สมส่วน ทารา
45.สำฤทธิ์ แสงส 46.สืบศรี จันท
47.สุขศรี สงวน 48.สุธาศินี กุลก
49.สุนัน จำปา 50.สุนีย์ จันท
51.สุพจี โชติ 52.สุพร ตุลา
53.สุมาลี ตุลา 54.สุวรรณา สุวร
55.เสาวนีย์ ชมพั 56.เสาวลักษณ์ ลักษ
57.อชิรญา พรหม 58.อรปภา เจริ
59.อรวสา นาคส 60.อรวี เมือ
61.อัจฉราวดี เตชะ 62.อิสรีย์ อิ่ม
63.อุดมลักษณ์ ผลเจ 64.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กีรติพนธ์ โสภร 2.ชูชัย สว่า
3.ฐนโชค พูนช 4.ธีรเมศร์ กล่อ
5.นิธิพงษ์ เจริ 6.เผด็จ นาคไ
7.ภควัต ชัยฤ 8.สมนึก กันป
9.เสฎฐวุฒิ ลิ้ม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน