กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ ถนัด 2.กรรณิกา บัวร
3.กัทลี กิตต 4.กุลชญา เจริ
5.จันทร์นิภา พงศ์ 6.จินตนา มีอิ
7.จิราพรรณ ทาบุ 8.จุฑาทิพย์ รุจิ
9.ชญาดา มากจ 10.ชมภัทร์ ไชยเ
11.ชลาทิพย์ มหวน 12.ช้องมาศ บุญพ
13.ช้องมาศ ยุญ 14.ณัชชารีย์ กล่อ
15.ณัฏฐนันท์ กล่อ 16.ณัฐณิชา อินท
17.ณัฐนันท์ อินท 18.ณิศศา สืบก
19.ธนัชยา พัฒน 20.ธัญญลักษณ์ รุจิ
21.นันท์นภัส ไชยเ 22.นางกัญจน์รัชต์ ทรัพ
23.บุญยวีร์ กล่อ 24.เบญญาภา มหาพ
25.ประพิศ​ อุดม 26.ปราณี มาโน
27.ปาริมา มีสม 28.พจนารถ วัฒน
29.พรทิพย์ จันท 30.พัชรินทร์ จันท
31.เพ็ญศิริ สว่า 32.มสารัศม์ ตันต
33.รตา พรหม 34.ราตรี ธนวิ
35.วนิดา พิมุ 36.วรรณา ธำรง
37.วรวรรณ เผือ 38.วราภรณ์ รอดบ
39.วริญา แจ้ง 40.วัลภา หาญต
41.วิยดา ประท 42.วีนัส ยิ้ม
43.ศริกานต์ พลมณ 44.ศรีสุดา กาญ
45.สมใจ แซ่ต 46.สมพิศ รักเ
47.สมส่วน ทารา 48.สำฤทธิ์ แสงส
49.สืบศรี จันท 50.สุฐิดา วัยว
51.สุธาศินี กุลก 52.สุนีย์ จันท
53.สุพจี โชติ 54.สุพร ตุลา
55.สุมาลี ตุลา 56.สุวรรณา สุวร
57.เสาวลักษณ์ ลักษ 58.อชิรญา พรหม
59.อรปภา เจริ 60.อรวดี วงษ์
61.อรวสา นาคส 62.อรุณ เที่
63.อัจฉราวดี เตชะ 64.อิสรีย์ อิ่ม
65.อิสรีย์ จิระ 66.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กีรติพนธ์ โสภร 2.ชูชัย สว่า
3.ดนัย น้าส 4.เดชา อิทธ
5.ธนิศร เจริ 6.ธวัช ทองเ
7.ธีรเมศร์ กล่อ 8.นิธิพงษ์ เจริ
9.ประเสริฐ กองค 10.เผด็จ นาคไ
11.ภควัต ชัยฤ 12.มานะวิทย์ ชัยส
13.สมนึก กันป


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน