กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.ขวัญฤทัย เพ็ญ
3.จารุณี มานะ 4.จินตนา มีอิ
5.จิราพรรณ ทาบุ 6.จีรวรรณ วงค์
7.ชญาภา สุภา 8.ณัชชารีย์ กล่อ
9.ณัฐชานันท์ ภูริ 10.ดารารัตน์ พัฒน
11.ธนพร เกษต 12.ธมนธรณ์ ณัทพ
13.นิธิมาศ บัวแ 14.นุสรา รัตน
15.บุญยวีร์ กล่อ 16.ปิยสุดา มาลั
17.ปุณยนุช นพวร 18.พรทิพย์ จันท
19.พรทิพย์ ภู่ไ 20.เพชรรัตน์ หอศิ
21.เพ็ญพร หวัง 22.เพญศิริ สว่า
23.มณฑนรรห์ อุปถ 24.มาติกา สัมป
25.เยาวลักษณ์ ชาญย 26.ราตรี ธนวิ
27.ลดาวัลย์ เนตร 28.วรพรรณ วงศ์
29.วิยดา ประท 30.ศริกานต์ พลมณ
31.สืบศรี จันท 32.สุธาศินี กุลก
33.สุภิรมณ์ ตู้จ 34.สุรีรัตน์ รุ่ง
35.สุวดี ชีวะ 36.อรปรภา จงภา
37.อัจฉราวดี เตชะ 38.อาภาภรณ์ คูวั
39.อิ่มจิตร สุรพ 40.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติธรรศ เกษต 2.กีรติพนธ์ โสภณ
3.ณัฐพล สิงท 4.ทวีศักดิ์ มานะ
5.บุญพัฒน์ เกษต 6.ภควัต ชัยฤ
7.ภวัต อิงค 8.ศิวกร เกษต
9.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน