กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566

ผู้สมัครหญิง

1.กัทลี กิตต 2.กานดา บุญส
3.กิมหงษ์ แซ่โ 4.เกตุแก้ว เพีย
5.คนึงนิจ กาญจ 6.จันทร์นิฐา แซ่ห
7.จันทรพร เจริ 8.จิตรา บัณฑ
9.จิราวรรณ เชื่ 10.จุฑาทิพย์ รุจิ
11.ชญาณิศา สุวร 12.ชญาดา มากจ
13.ชมพูนุท วงษ์ 14.ชลาลัย ชุมก
15.ชวรีย์ วิบู 16.ชัญญา จินต
17.ญาณินท์ ทรัพ 18.ณัชชารีย์ กล่อ
19.ณัฏฐนันท์ กล่อ 20.ธนพร วังศ
21.ธนัชยา พัฒน 22.ธัญญลักษณ์ รุจิ
23.ธันยพร อภิโ 24.ธีรภัทร สุดา
25.นารีรัตน์ เฟื่ 26.นิภา ขันด
27.บุญยวีร์ กล่อ 28.บุญศรี ท่าห
29.เบญจวรรณ วิริ 30.ปุณณภา คุปต
31.พเยาว์ สินส 32.พรทิพย์ สมเก
33.พรทิพย์ จันท 34.พรเพ็ญ อุดม
35.พอใจ รัตน 36.พิมประไพ ศิลา
37.พิมพ์วิมล กิตต 38.พิไลพรรณ สายล
39.พุทธิมา สีหไ 40.เพชรรัตน์ โอภา
41.ภัทรพร แซ่ก 42.มยุรี บุญป
43.เมลดา เฟื่ 44.ยุพาพร ดอนง
45.รสรินทร์ ราพิ 46.รัตนา แสงท
47.ราตรี ธนวิ 48.วรงค์พร ดวงม
49.วราภรณ์ อินท 50.วริศา สกุล
51.วิภา บัณฑ 52.ศศมนต์ ถ้ำแ
53.ศันสนีย์ สินส 54.ศุภมน เทีย
55.ศุภานัน เพ็ญ 56.สัมฤทธิ์ แสงส
57.สายัณห์ ศักด 58.สิดารัศมิ์ สุวร
59.สิรีกานต์ บูรณ 60.สืบศรี จันท
61.สุกัญญา พงศ์ 62.สุกานดา ใหม่
63.สุฐิดา วัยว 64.สุวรรณา สุวร
65.สุวิชญา พงศ์ 66.อรชร ตั๋ง
67.อริศรา นิลม 68.อัมพร แสงฉ
69.อำไพ ใหม่ 70.อิงอร ป่าท
71.อุไรวรรณ อินท


ผู้สมัครชาย

1.กิตติศักดิ์ สุขส 2.จตุรงค์ ลังก
3.ชัชวาลย์ โศภิ 4.ทองดี เที่
5.ธรรมรัตน์ สุวร 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.รองรักษ์ พนาป 8.รัฐพล ขาวส
9.วสันต์ อภิโ 10.สมชาย ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน