กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กัญจน์รัชต์ ทรัพ
3.เกศรา อร่า 4.จันทรา กฤตล
5.จารวี สุขป 6.จำเริญ ต่อส
7.จิราพรรณ ทาบุ 8.จุฑาทิพย์ รุจิ
9.เจริญพร โสภณ 10.ชญาดา มากจ
11.ชลาทิพย์ มหวน 12.ณัชชารีย์ กล่อ
13.ณัฏฐนันท์ กล่อ 14.ณัฏฐา หลิว
15.ณัฐจันทร คังค 16.ณัฐพร ลายล
17.ทัศนา อมาต 18.นวลฤดี พิน
19.นาถธิดา ทองจ 20.นิตยา พัฒน
21.นุชนาฎ ฉ่ำฉ 22.นุชฤดี แสงว
23.บุญยวีร์ กล่อ 24.เบญจวรรณ ราชต
25.ประติภา อัศร 26.ปุณชธี พวงม
27.พรทิพย์ สมเก 28.พรประภา ภาษิ
29.พฤฒยา ณ สง 30.พิไลพรรณ สายล
31.เพชรรัตน์ หอศิ 32.เพชรรัตน์ โอภา
33.เพียงใจ วัชร 34.มลิวัลลิ์ พบคี
35.รสรินทร์ ราพิ 36.ราตรี ธนวิ
37.รุ้งรัศมี ยามโ 38.วราพร พินิ
39.วาสนา รุ่ง 40.วิรัลพัชร กุลศ
41.ศศมนต์ ถ้ำแ 42.ศิระกาญจน์ ไพสิ
43.ศิริพร มาสุ 44.สร้อยทอง ลิ้ม
45.สุชานันท์ เหมะ 46.สุธาศินี กุลก
47.สุธิดา สหัส 48.สุวรรณา สุวร
49.สุวารี เชาว 50.เสาวนีย์ ชมพั
51.อภิช์รดา วงศ์ 52.อรชร ตั๋ง
53.อรดี ไชยเ 54.อรทัย ขันท
55.อรวิร์ภา วงศ์ 56.อลิสลา พละเ
57.อัจฉรา(ต๊ะ) ภูมิ 58.อัจฉราวดี เตชะ
59.อัมพร แสงฉ 60.อารีย์ คีรี


ผู้สมัครชาย

1.ชัยวัฒน์ พัฒน 2.ฐิติรัตน์ รุจิ
3.ธนธร ฟูเฟ 4.พิทยา บุญเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน