กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กิรณา เจ้า
3.จารวี สุขป 4.จารุวรรณ รีฮา
5.จิราภรณ์ บุรา 6.จิราภา วรเส
7.ช่อเพชร พันธ 8.ชัญ​ญา​ คุปต
9.ชัญญณัท วรรณ 10.ญาณินท์ ทรัพ
11.ณัฐจันทร คังค 12.ณัฐประภา เศวต
13.ณัฐปรียา วัฒน 14.ดารณี พรปร
15.ธนัชยา พัฒน 16.ธัญวรรณ จันด
17.นงลักษณ์ พาหุ 18.นุชนารถ บุญช
19.นุชฤดี แสงว 20.บุญยวีร์ กล่อ
21.ปิยะภรณ์ เกตั 22.พนิดา มหาโ
23.พัชราภรณ์ กังว 24.ภัชราภรณ์ กอวั
25.ภาวนา ชลาภ 26.มณีรัตน์ สออน
27.มัชฌิมา สุวร 28.ยุพิน บุญข
29.รติมา จินต 30.รสรินทร์ ราพิ
31.รัชต์พิสุทธิ์​ เพชร 32.ราตรี ธนวิ
33.รื่นฤดี ธรรม 34.วรรณา ธำรง
35.วราพร พินิ 36.วราพร ชีวะ
37.วริศา สกุล 38.วาสนา เหมา
39.วิลาวันย์ เหลื 40.สายสัมพันธ์ แช่ม
41.สายัณห์ ศักด 42.สาวิตรี ชินะ
43.สุขศรี สงวน 44.สุชีดา อัศว
45.สุฐิดา วัยว 46.สุธาศินี กุลก
47.สุนัน จำปท 48.สุวรรณา กนิษ
49.อภิรดี ควรม 50.อมรรัตน์ ชลาภ
51.อรนันท์ แจ่ม 52.อัจฉราวดี เตชะ
53.อัญชลี สุขป 54.อาภัสรา กวีว
55.อาริยา เหนิ 56.อิงค์สนิษฐา เกตุ
57.อิสราวดี แก้ว 58.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.เจษฏา ศักด 2.ชาติศักรินทร์ พาหุ
3.ชินน้ำ วัยว 4.ชูชัย สว่า
5.ทองดี เที่ 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.สมควร อัศว 8.สังวาลย์ ครึก


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน