กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กมลพร เสนา 2.กมลพรรณ จำรู
3.คุณารัตน์ อ่อน 4.จีระนันท์ แก้ว
5.ฐิตตินันท์ โรจน 6.ณัชชารีย์ กล่อ
7.ณัฐนิช ทรัพ 8.ดารุณี อ่อน
9.บุญยวีร์ กล่อ 10.ปรานี เสือ
11.ปาณดาห์ วรวิ 12.ปาณิษา เพชร
13.พัชรี ศรีส 14.พัณณ์ชิตา พิทั
15.ยุคุนธร พงศ์ 16.วรรณา ธำรง
17.วราภรณ์ แซ่อ 18.วิภา สีอิ
19.อรุณ เที่ 20.อัจฉราวดี เตชะ


ผู้สมัครชาย

1.กันตินันท์ โรจน 2.ศักดา ศิวธ
3.สรพล สุนท


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน