กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.ณัชชารีย์ กล่อ 2.บุญยวีร์ กล่อ
3.วรรณา ธำรง
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน