กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2563 - 19 มกราคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กนกพรรณ สว่า 2.กุหลาบ มูลบ
3.เกศินี หัตถ 4.คำเปียง จันต
5.จันทร์หอม ไทยเ 6.จุฑามาศ พงษ์
7.ชนิตร์นันท์ ตรัย 8.ชัญญพัชร์ ศาสต
9.ชุติภา สังข 10.ณภัสวรรณ กันเ
11.ธนพรรญ เปรม 12.นภัสสร สุนท
13.บังอร ไม้ง 14.บุญยวีร์ กล่อ
15.เบญจมาศ อาศั 16.พรทิพย์ วังท
17.พรสุดา ล้วน 18.ยุวดี ก้อน
19.รสรินทร์ ราพิ 20.ราตรี ธนวิ
21.รุ่งศิริ สุริ 22.วนิดา ศุภจ
23.วรรณธนา เมธา 24.วราภรณ์ แซ่อ
25.วัลย์วิศา เหล่ 26.วิภา แซ่ว
27.ศิริพร ใสกล 28.ศิริวรรณ สมบู
29.สกุลรัตน์ ธนะน 30.สาลินี บัวท
31.สิรามล เสมา 32.สุดารักษ์ เนื่
33.สุพัตรา มุกด 34.สุมาลี โพธิ
35.อัจฉราพร คูวา 36.อัจฉราภรณ์ ทานป
37.อารีย์ โสภา 38.อารีรัตน์ ลาเส
39.อำไพ วรรณ


ผู้สมัครชาย

1.ก้องเกียรติ ผลพิ 2.จิระชัย พูลพ
3.ชยุต บุริ 4.เพชร เพชร
5.ภควัต อเนก 6.ภพ บุนน
7.สนอง ธนะน 8.สมชาติ แสงส
9.สุรชัย นิยม 10.สุรัตน์ เกิด
11.อนุชา เพชร 12.อภิวัฒน์ บุญเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน