กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 2.เกวลิน เหมร
3.คนึงนุช จุลแ 4.จริยา ตันต
5.ญาณิกา รุ่ง 6.ณัชชารีย์ กล่อ
7.ณัฐมาศ ศุภก 8.ณัฐวรรณ พินิ
9.ทัศนีย์ แก้ว 10.ทิชาพร นิลแ
11.ธัชพร ฤกษ์ 12.ธันยพร อภิโ
13.นงลักษณ์ กิสร 14.นุชาวรรณ วีรพ
15.บุญยวีร์ กล่อ 16.พงศ์ศุภผลกิจ พงศ์
17.พจรินทร์ เรือ 18.พนิดา สืบพ
19.พัขรา หารั 20.ภคอร ศุภก
21.ภณิดา ประภ 22.รสรินทร์ ราพิ
23.รัชนี วงศ์ 24.รัชนีวรรณ ศิริ
25.รำพึง คนฑา 26.รุ่งลักษณ์ ยงวณ
27.รุ่งศิริ สุริ 28.ลำเยา เกตุ
29.วราพร พินิ 30.วราภรณ์ แซ่อ
31.วริญา แจ้ง 32.วศิณาภาริ์ สิริ
33.วัชรี แพงห 34.วารุณี บุบผ
35.วิภาทิพย์​ ปิ่นทองพงศ์สิน ปิ่น 36.สิริกุล นุ่น
37.สุณี ธีระ 38.สุดารักษ์ เนื่
39.สุภาวรรณ สินศ 40.สุรัตน์ สิริ
41.เสาวนีย์ รามไ 42.แสงเดือน ประพ
43.อรทัย ขันท 44.อรุณรัตน์ ล้วน
45.อรุณศรี เตชั 46.อัจฉราพร คูวา
47.อัจฉราวดี เตชะ 48.อัมพร อรชร


ผู้สมัครชาย

1.ชยุต บุริ 2.ปรัชญา วงศ์
3.วสันต์ อภิโ 4.สรพล สุนท
5.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน