กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กนกวรรณ พุกพ
3.กรรณิกา บัวร 4.กฤชมน รุ่ง
5.กัญญา ปิตุ 6.กิรณา เจ้า
7.เกตุแก้ว เพีย 8. ขวัญใจ​ ตระก
9.จันทพร ปุณณ 10.จิศรัณยา วรรณ
11.จุฬาลักษณ์ โล่ห 12.ชวรีย์ วิบู
13.ช่อทิพย์ ศรีท 14.ณฐลมนต์ ปัญญ
15.ณภัสสร ธนศร 16.ณัฎฐ์ณิชา สมุท
17.ทัศนีย์ ภู่ส 18.ธนิดา เจริ
19.ธฤษิดา พลพง 20.ธัญญธร มีมั
21.ธาริณี ปั้น 22.ธีรภัทร สุดา
23.นพมาศ ศรีส 24.นิภา สุวร
25.นิภารัตน์ จารุ 26.บังอร สุขง
27.บุญชู จำปา 28.บุญนิยตา น้อย
29.เบญจธิดา บงกช 30.ปภาวี ตปนี
31.ประกอบ จิวะ 32.ประทุม จุลค
33.ปราณี โชคข 34.ปิยนุช​ ปรัข
35.ปุณชธี พวงม 36.พนิดา ตึกแ
37.พนิตนุช นาคไ 38.พเยาว์ สินส
39.พรทิพย์ สมเก 40.พรเพ็ญ อุดม
41.พัชธรินทร์​ กระจ 42.พัชราวไล อัตต
43.มณีกร พิลึ 44.มยุรี บุญป
45.มัลลิกา ถนอม 46.เยาวลักษณ์ ชาญย
47.รดา ศรีพ 48.รสรินทร์ ราพิ
49.ระพีพรรณ ลวิต 50.รัชนีวรรณ ละออ
51.รุ่งนภ สุวร 52.รุ่งรวี บุญเ
53.รุจาภา วรภา 54.วจีรณัฏฐ์ ตรีภ
55.วรนาถ ไตรเ 56.วรรณนภา เพีย
57.วรารัตน์ สมุท 58.วศินี ปิยะ
59.วัชราวรรณ รุ่ง 60.วันทนา เสมพ
61.วัลลภา อัศว 62.ศศิธร เลีย
63.ศศิวิมล พรหม 64.ศันสนีย์ สินส
65.สมทรง สินส 66.สุฐิดา วัยว
67.สุฑาภรณ์ สถิต 68.สุรีรัตน์ ด่าน
69.สุวรรณา ชัยพ 70.เสาวณี หัวใ
71.เสาวภา เอี่ 72.อรชร ตั๋ง
73.อัญชุดา เลิศ 74.อิสรีย์ เหลื
75.อุบลรัตน์ วัฒน


ผู้สมัครชาย

1.ฉลิมชัย ตั๋ง 2.ณัฐพล สิงท
3.ต้องการ แก้ว 4.ธิติ วัยว
5.ธีรพันธ์ เหลื 6.พริ้งไผ่ตง พริ้
7.พิตตินันท์ สุวร 8.พีรพล รุ่ง
9.เรวัตร์ มิตร 10.สมบุญ ศักด
11.สมศักดิ์ สุวร 12.สุรชัย ลายบ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน