กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.จำเริญ ต่อส 2.ชนิดา กาญจ
3.ราตรี ธนวิ 4.อรุณ เที่
5.อารีย์ พนมเ


ผู้สมัครชาย

1.วิวัฒน์ บุญเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน