กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา โกสิ 2.กฤติยา ใจสุ
3.กานดา นันณ 4.กิรณา เจ้า
5.เกวลิน เหมร 6.ขนิษฐา โรจน
7.ขวัญพัฒม์ เอกน 8.จรันญพรรชร์ เหลื
9.จันทนา ภู่บ 10.จันทร์นิภา พงศ์
11.จันทรพร เจริ 12.จำเริญ ต่อส
13.จิรภัทร เล้า 14.จุฑามาศ จักร
15.ชนกพร สุขส 16.ชนิกานต์ สุขส
17.ชนิดา กาญจ 18.ชุฏิมา นกแก
19.ฐิติกานต์ ชาชุ 20.ฐิติรัตน์ ทักษ
21.ณภัสสรณ์ แสงช 22.ณัชชารีย์ กล่อ
23.ณัฏฐนันท์ กล่อ 24.ณัฏฐ์สิณี สุขส
25.ณิชพัณณ์ ฐิระ 26.ดรุณี ตนัย
27.ดวงใจ มรุธ 28.ดวงทิพย์ ธนาภ
29.ดวงพร บูรณ 30.ทิพย์ โกสิ
31.นงนุช ศรีส 32.นงราม ตราช
33.นวรัตน์ สีมา 34.นัยนา จันจ
35.นิชานันท์ ชมกล 36.นิลุบล ภัทร
37.นุชนารถ บุญช 38.บงกฎรัตน์ เลิศ
39.บุญยวีร์ กล่อ 40.เบญจวรรณ รัตย
41.ประไพศรี ศิริ 42.ประภาศรี ภูวเ
43.ปราณี มาโน 44.ปิยนุข ปรัข
45.ปุณชธี พวงม 46.เปมิกา ยะปะ
47.พรพจี อยู่ 48.พรพิศ มหาอ
49.พรเพ็ญ ชมรุ 50.พัชรินทร์ สีมา
51.พัชรี ศรีส 52.ภัทราทิพย์ ชมกล
53.รัศมี ธรรม 54.ราตรี ธนวิ
55.วรนิษฐา อยู่ 56.วริศรา สุขส
57.วัชรี แพงห 58.วัณนาพร เทพร
59.วาสนา เหมา 60.ศรีสมร สินท
61.สารภี พุฒค 62.สุธิดา โตพั
63.สุพจี โชติ 64.สุภาวรรณ แก้วโก แก้
65.สุมาลี ตราช 66.สุรีย์รัตน์ พิพั
67.สุวรรณี พงศ์ 68.เสาวนีย์ รามไ
69.อรพรรณ วันเ 70.อรอนงค์ อินล
71.อรุณ เที่ 72.อัจฉราวดี เตชะ
73.อัญชลี ตั้ง 74.อารีย์ พนมเ
75.อารีย์ คีรี 76.อิสราภรณ์ บูรณ
77.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.เกรียง จันท 2.จำนงค์ บุญจ
3.ณัชวัตร ศีติ 4.รเณศ ตั้ง
5.วิวัฒน์ บุญเ 6.วิศาล สมพง
7.สง่า กุดส 8.สุรศักดิ์ อารั
9.อุกกฤษฏ์ เลิศ 10.อุดม สิงห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน