กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิการ์​ สุธร 2.กาญจนี ละออ
3.จันทนา ภู่บ 4.ชญานี เลิศ
5.ชไมยพร สุจร 6.ฐิติรัตน์ ทักษ
7.ณฐลมนต์​ ปัญญ 8.ดวงใจ ณัฐิ
9.ดวงทิพย์ ธนาภ 10.ทองเจือ อังค
11.ธวีลรัตน์​ ลิ่ม 12.ประจวบ แสงอ
13.พรทิพย์ สมเก 14.เพ็ญแข เหมโ
15.ภัณฑิลา แก้ว 16.มลิ กรจิ
17.รุ่งศิริ สุริ 18.วงเดือน นิรั
19.วิภาทิพย์ ปิ่น 20.สมคิด เอมน
21.สุฑาภรณ์ สถิต 22.สุภาวรรณ แก้ว
23.สุวรรณี พงศ์ 24.อรวรรณ ตั้ง


ผู้สมัครชาย

1.สมภพ เอกา


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน