กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กมลรัตน์ เเซ่ 2.กฤติยา ใจสุ
3.กฤษณา อารี 4.กุลกานต์ ตันต
5.เกตุแก้ว เพีย 6.เกษร สิงห
7.ขวัญใจ ตระก 8.จอมขวัญ แจ่ม
9.จันทร์รัตน์ เจริ 10.จิตภินันท์​ พิพั
11.จิรา วศิน 12.จิราภรณ์​ หริน
13.จิศรัณยา วรรณ 14.เจนจิรา เพ็ง
15.เฉลียว จำปา 16.ชุติกานต์ นาวา
17.ฐิติรัตน์ ทักษ 18.ณรันย์ฌา ฤทธิ
19.ณิชาภา กมลค 20.ดวงใจ หอวณ
21.ดวงทิพย์ ธนาภ 22.ดวงนภา คนกล
23.ทิพวรรณ สุรธ 24.ทิพวรรณ​ ตระก
25.เทียมจันทร์ ฉัตร 26.ธมลภัค โชติ
27.ธาริณี ปั้น 28.ธาริณี ทิรา
29.นพลักษณ์ บุณศ 30.นฤมล เเซ่
31.นวรัตน์ สีมา 32.นันทนา มหฐิ
33.นาถชญา ชวกุ 34.นิภา สุวร
35.นุชนารถ จินด 36.บุญชู จำปา
37.เบญจธิดา บงกช 38.ปฏิมาภรณ์ วงศ์
39.ปภพพร สอดจ 40.ประอรนุช ตุลย
41.ปวีณ์ริศา มาเห 42.ปิยะภรณ์ เกตุ
43.ปุณชธี พวงม 44.พร​เพ็ญ​ อุดม
45.พรรณทิภา สุทธ 46.พัชรา มนูช
47.พัชรี ศรีส 48.พิมพ์ชญา ภัทร
49.พิมพ์มณี พงศ์ 50.พูนศรี ปัทม
51.เพชรรัตน์ โอภา 52.เพชรา อัศว
53.เพียงใจ อาทิ 54.ไพลิน จันท
55.ภิรมย์​ ชัยด 56.มัชฌิมา เลาว
57.มัลลิกา ถนอม 58.มาลิดี จราง
59.แม่หนู​ ชัยด 60.ยุคลธร ยกมา
61.เยาวลักษณ์ ชาญย 62.รสรินทร์ ราพิ
63.ราตรี พนัง 64.ลลิตา ตั้ง
65.เล็ก ฤทธิ 66.วรรณนภา เพีย
67.วรรณา แช๋ล 68.วราพร รัตน
69.วรารัตน์ ม่วง 70.วัฒทณี ประเ
71.วารี อัศว 72.วิญญ นาวา
73.วิภาทิพย์ ปิ่น 74.วิภาวรรณ์ วิวร
75.วิลัยวัลย์ บรรพ 76.ศิริพร จันท
77.ศิวภา กมลร 78.สมจิต ดำรง
79.สุกัญญา สมนา 80.สุคนทิพย์ รุ่ง
81.สุจริต​รา เกษร 82.สุทธิ​ณี จิตต
83.สุนัน จำปา 84.สุนันทนา นวลล
85.สุนิษา มีเจ 86.สุพัตรา บุญ​
87.สุวรรณ​า ศิริ 88.สุวรรณา สุวร
89.สุวรรณา ส. ศ 90.สุวรรณา แก้ว
91.สุวรรณี พงศ์ 92.สุวิมล เกรี
93.อนงค์ จำปา 94.อรทัย ปาละ
95.อริสา ปิ่น 96.อัจฉริยา เดชะ
97.อัจนา ใจซื 98.อิงอร ป่าท


ผู้สมัครชาย

1.กิตติศักดิ์ บุญภ 2.เกรียง จันท
3.จรัญ เผือ 4.จิรัฏฐ์ ดาวแ
5.พสิษฐ์ สืบพ 6.สมศักดิ์ สุวร
7.สุรเชษฐ์ นาวา


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน