กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กาญจนา เหมะ
3.นวรัตน์ สีมา 4.นิภา ณ สง
5.พนมขวัญ เจริ 6.สมควร Putt
7.สมจิต ดำรง 8.สุกัญญา ศิบุ
9.แสงดาว ทองเ 10.อัจฉราวดี เตชะ
11.อิสราภรณ์ บูรณ
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน