กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.ทัศนา อมาต 2.นวรัตน์ สีมา
3.พิมพ์วิมล กิตต 4.รุ่งนภา สุวร
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน