กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กาญจน์มณี จินะ 2.ณัชชารีย์ กล่อ
3.ณัฏฐนันท์ กล่อ 4.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ
5.บุญยวีร์ กล่อ 6.บุณยนุช ก้อน
7.ประพาภรณ์ เนื้ 8.พรพิมล ทองส
9.พัชรี ศรีส 10.พัทธ์ธีรา ไพรั
11.ศรีเพ็ชร ตั้ง 12.ศันสนีย์ เรือ
13.ศุภกานต ขำดำ 14.ศุภลักษณ เทพห
15.สมจิต ดำรง 16.สุชีดา อัศว
17.สุพรรณี อินท 18.สุวรรณี พงศ์
19.เสาวลักษณ์ เป่า 20.อรวรรณ เลี้
21.อริสา แก้ว


ผู้สมัครชาย

1.ธีรเมศร์ กล่อ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน