กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.Netrapee Sris 2.กัทลี กิตต
3.ชุลีพร เจีย 4.นันทิยา ธ.เข
5.นิตย์ เปี่ 6.นิสา สร้อ
7.บุษรา เทพา 8.ปัทมา ชัยส
9.พรทิพย์ สมเก 10.พิกุล รัตน
11.มนฤดี ตั้ง 12.ลดาวัลย์ เนตร
13.วรรณา ธำรง 14.วาสนา แสงร
15.วิภาทิพย์ ปิ่น 16.วิยดา วงศ์
17.สมศรี ยอดย 18.อัจฉราวดี เตชะ
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน