กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 20 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.Netrapee Sris 2.กรวินท์ วงศ์
3.กัทลี กิตต 4.กาญจนี ละออ
5.กุลชญา เจริ 6.จิตติมา จิตร
7.ชุลีพร เจีย 8.ดวงพร เพ็ช
9.ดัชนี ตันธ 10.นันทิยา ธ.เข
11.นิชานันท์ ชมกล 12.นิตย์ เปี่
13.นิสา สร้อ 14.บุษรา เทพา
15.ปราญชลี ศรีศ 16.พรทิพย์ สมเก
17.พิกุล รัตน 18.ภัทรชนน นันท
19.มนฤดี ตั้ง 20.รัชนี ธีรเ
21.ลดาวัลย์ เนตร 22.วรรณา ธำรง
23.วันทนา เสมอ 24.วาสนา แสงร
25.วิภาทิพย์ ปิ่น 26.วิยดา วงศ์
27.ศรีสมพร รักษ 28.ศิริเนตร สุนท
29.สมศรี ยอดย 30.สำฤทธิ์ แสงส
31.สืบศรี จันท 32.สุชีดา อัศว
33.อรประภา จงอา 34.อรุณ เที่
35.อัจฉราวดี เตชะ 36.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ธวัช ทองเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน