กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สมัครหญิง

1.WASANA NARO 2.กมลทิพย์ เตชะ
3.กัญญารัตน์ ปั้น 4.กาญจนา บุญว
5.จันทร์นิภา พงศ์ 6.จุฑารัตน์ ทิพผ
7.ชมพูนุต อมรร 8.ชันษา งามก
9.ฐิติรัตน์ จางส 10.ณัชชารีย์ กล่อ
11.ณัฏฐนันท์ กล่อ 12.ธีรารัตน์ กาพย
13.นวรัตน์ สีมา 14.นันท์นภัส เตชะ
15.นิษณา ลิ้ม 16.บุญยวีร์ กล่อ
17.ประภาพรรณ งามก 18.ปาริชาติ ยางค
19.พนิดา ตึกแ 20.พรประภัสสร ศรีอ
21.พวงเพ็ญ สังข 22.พัชรี กุมม
23.พิกุล รัตน 24.มนัสนันท์ ศรีอ
25.ราตรี ธนวิ 26.วิลาวัณย์ สิงห
27.วิลาสินี สหอา 28.ศิริกุล สมุท
29.สุขสวัสดิ์ บุยเ 30.สุธาทิพย์ สวนม
31.สุภาวรรณ แก้ว 32.เสาวณี เตชะ
33.อังคณา สุทธ 34.อัจฉราพร คูวา
35.อัจฉราวดี เตชะ


ผู้สมัครชาย

1.คมเพ็ชร ชุ่ม 2.ประสม คูวา
3.พรชัย คูวา


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน