กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัญญวรรณ มุกธ 4.กัทลี กิตต
5.กานดา อิทธ 6.การมณี ลอมต
7.กุสุมา เหมื 8.เขมรัสนี อึ้ง
9.ชนมน โรจน 10.ชไมยพร สุจร
11.ชวรีย์ วิบู 12.ชื่นทิพย์ อิทธ
13.ญาณิกา รุ่ง 14.ญาณิฐา เธีย
15.ฐานิต ทักษ 16.ฐิติวรดา พรมเ
17.ณิชาภา ภูมิ 18.ทัศนีย์ เด่น
19.ธนพร วังศ 20.นงลักษณ์ กิสร
21.นพมาศ ศรีส 22.นันทภรณ์ กษิด
23.นิภารัตน์ จารุ 24.นิสาค์ เลาห
25.บุญรัตน์ กัณห 26.เบญจพร กำเพ
27.ปทุมมาศ เพชร 28.ประภาพร ตั้ง
29.ปุญลดา ดิษฐ 30.เปี่ยมสุข นาคท
31.พรรณี จันห 32.พัชรา พัวว
33.พิกุล รัตน 34.พิมพิศา นิลจ
35.พิไลพรรณ สายล 36.พูลศรี ละคร
37.เพ็ญศิริ สว่า 38.มณีมณฑ์ มั่น
39.รดา ศรีพ 40.รพีพรรณ ลวิต
41.รมิดา โรจน 42.วรัญญา ลอมต
43.วารุณี สิทธ 44.วิภาทิพย์ ปิ่น
45.วิลาศลักษณ์ กังส 46.วิไลวรรณ เกษต
47.ศรีสมพร รักช 48.สมบัติ อาคม
49.สุฐิดา วัยว 50.สุฑาภรณ์ สถิต
51.สุธาศินี กุลก 52.สุนัน ปานส
53.สุบรรณ มี่น 54.สุพจี โชติ
55.สุรีรัตน์ ด่าน 56.สุวรรณา สุวร
57.สุวรรณี ตั้ง 58.เสาวณี หัวใ
59.เสาวลักษณ์ เป่า 60.อรชร ตั๋ง
61.อรพิน เทีย 62.อรวรรณ หมั่
63.อรุณ วงศ์ 64.อัจฉราวดี เตชะ
65.อัญชนา สรวิ 66.อัญชลี จินต
67.อัญชลี ตัญญ 68.อิสราภรณ์ บูรณ
69.อุชุม ชนนท 70.อุษณีย์ เทพว
71.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ธำรง อุ่น
5.ธิติ วัยว 6.สง่า กุดส
7.สมศักดิ์ โรจน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน