กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 4.กัญญวรรณ มุก
5.กาญจนา บุญว 6.ขวัญใจ วิบู
7.จารุณี อนัน 8.จิตรลดา ศรีร
9.จีรยา ธูปม 10.ชมภัทร์ ไชยเ
11.ญาณิกา รุ่ง 12.ญาณิฐา เธีย
13.ณัฐจันทร คังค 14.ณัฐธิกานต์ จันท
15.ณิชนันทน์ ไพรว 16.ดวงพร เพ็ช
17.ทัศนา อมาต 18.ทิพย์ โกสิ
19.ทิพวรรณ น้อย 20.ทิราพร ลีนา
21.ธัญญพัทธ์ จุติ 22.บุญรัตน์ กัณห
23.เบญจธิดา บงกช 24.ปทุมมาศ เพชร
25.ปราณี โชคข 26.ปวีณา เทีย
27.เปมิกา ยะปะ 28.พเยาว์ สินส
29.พิกุล รัตน 30.พิกุล ชุวา
31.พิไลพรรณ สายล 32.พูลศรี ละคร
33.ภคอร ศุภก 34.มณี ธงถา
35.แม่ชีวิไล รัตน 36.รสรินทร์ ราพิ
37.รัชดา ด่าน 38.ลักษณา หมื่
39.วรัญญา มณีน 40.วารี อัศว
41.วารุณี สิทธ 42.วิภาจรี นิธิ
43.วิภาทิพย์ ปิ่น 44.ศันสนีย์ สินส
45.ศิตา โตรั 46.สมใจ ต่าย
47.สมบัติ อาคม 48.สาลินี บัวท
49.สุกัญญา อัมพ 50.สุทธินี ศรีส
51.สุทธิสุดา รอดจ 52.สุธิดา แก่น
53.สุพรรณี อินท 54.สุรางค์ วิจิ
55.เสาวณี หัวใ 56.อรวรรณ หมั่
57.อรอุษา เสาแ 58.อรุณ เที่
59.อัจฉราวดี เตชะ 60.อัจฉราวดี เตชะ
61.อัญชลี จินต 62.อารีย์ สินส
63.อิงอร ป่าท 64.อุชุม ชนนท
65.อุษา เลิศ 66.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชัยนรินทร์ ศรีน 2.ชูชัย สว่า
3.ธวัช ทองเ 4.พรศักดิ์ ลีรั
5.ไมเคิล เทรล 6.ยงศักดิ์ จิวะ
7.ยุทธนา วงษ์ 8.วรพัทธ์ ภควง
9.วันชัย พยัค 10.สมชาย มั่น
11.อนุคม จันท


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน