กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัญญาณัฐ บุญ- 4.กาญจนา บุญว
5.จีรยา ธูปม 6.ชไมยพร สุจร
7.ญาณิฐา เธีย 8.ทิพย์ โกสิ
9.ทิพวรรณ น้อย 10.ธัญญพัทธ์ จุติ
11.พิกุล รัตน 12.พิกุล ชุวา
13.พิไลพรรณ สายล 14.พูลศรี ละคร
15.มณี ธงถา 16.ลักษณา หมื่
17.วารี อัศว 18.วารุณี สิทธ
19.วิภาจรี นิธิ 20.ศิตา โตรั
21.ศิริพร ปริย 22.สมบัติ อาคม
23.สุกัญญา อัมพ 24.สุพรรณี อินท
25.เสาวณี หัวใ 26.อรอุษา เสาแ
27.อัญชลี จินต 28.อารีย์ สินส
29.อุชุม ชนนท 30.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ยุทธนา วงษ์
3.วรพัทธ์ ภควง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน