กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 4.กัญญาณัฐ บุญ-
5.กาญจนา บุญว 6.จีรยา ธูปม
7.ญาณิฐา เธีย 8.ทัศนา อมาต
9.ทิพย์ โกสิ 10.ทิพวรรณ น้อย
11.ทิราพร ลีนา 12.ธัญญพัทธ์ จุติ
13.บุญรัตน์ กัณห 14.เบญจธิดา บงกช
15.พเยาว์ สินส 16.พิกุล รัตน
17.พิกุล ชุวา 18.พิไลพรรณ สายล
19.พูลศรี ละคร 20.มณี ธงถา
21.รัชดา ด่าน 22.ลักษณา หมื่
23.วารี อัศว 24.วารุณี สิทธ
25.วิภาจรี นิธิ 26.วิภาทิพย์ ปิ่น
27.ศันสนีย์ สินส 28.ศิตา โตรั
29.ศิริพร ปริย 30.สมบัติ อาคม
31.สุกัญญา อัมพ 32.สุขสวัสดิ์ บุญเ
33.สุพรรณี อินท 34.สุรางค์ วิจิ
35.เสาวณี หัวใ 36.อรวรรณ หมั่
37.อรอุษา เสาแ 38.อัจฉราวดี เตชะ
39.อัญชลี ตัญญ 40.อัญชลี จินต
41.อารีย์ สินส 42.อุชุม ชนนท
43.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ยงศักดิ์ จิวะ
3.ยุทธนา วงษ์ 4.วรพัทธ์ ภควง
5.สมชาย มั่น


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน