กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กรพิน สุดส
3.กัญญญัท ผิวง 4.ขวัญใจ ตระก
5.ชไมยพร สุจร 6.ญาณิฐา เธีย
7.ดาริน ยินด 8.ทิพวรรณ น้อย
9.ธัญญพัทธ์ จุติ 10.นงลักษณ์ กิสร
11.เปี่ยมสุข นาคท 12.พัชรา พัวว
13.พิกุล รัตน 14.พิกุล ชุวา
15.พิไลพรรณ สายล 16.พูลศรี ละคร
17.มณี ธงถา 18.มัลลิกา ถนอม
19.รัตนวดี โตปร 20.ลักษณา หมื่
21.วรวรรณ เผือ 22.วารี อัศว
23.วารุณี สิทธ 24.วิภาจรี นิธิ
25.ศิริพร ปริย 26.สมบัติ อาคม
27.สุกัญญา ศิริ 28.สุทธิลักษณ์ เผือ
29.สุภรณ์ เชวง 30.สุภา เทพร
31.สุภาศรี สีแส 32.เสาวณี หัวใ
33.อัจฉรา ศุภภ 34.อัญชลี จินต
35.อัมพา อรุณ 36.อุชุม ชนนท
37.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.พงษ์วิทย์ ชาลี
3.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน