กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - 22 กรกฎาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรวรรณ มูลส 2.กฤษณา เทีย
3.กัญญณัช คุ้ม 4.กันยณัฏฐ์ บุญก
5.กิ่งแก้ว บุญส 6.กิตติยา บุญย
7.คณัสกร เอกส 8.เจนจิรา เพ็ง
9.ชุมศรี เนีย 10.ดนตรี เกษส
11.นวรัตน์ สีมา 12.นวลฤดี พินเ
13.นิตยา พัฒน 14.นิษณา ลิ้ม
15.นุชนารถ จินด 16.ปนัดดา จ้อง
17.ประภาพรรณ ไชยว 18.ปรัศนี มีชำ
19.ปรีญารัตน์. มณีว 20.พรทิพย์ พุ่ม
21.มณี ธงถา 22.ยุคุนธร พงศ์
23.เยาวภา มหาส 24.เยาวลักษณ์ ชาญย
25.รสรินทร์ พิมพ 26.วนิดา จงวั
27.วรลักษณ์ ทองอ 28.วันเพ็ญ ปุลพ
29.วารินทร์ อาจส 30.วิยดา ประท
31.ศรีสุดา กาญจ 32.ศศิธร โคโต
33.ศิริพร ปริย 34.สมจิต ดำรง
35.สุฐิดา วัยว 36.สุฑาภรณ์ สถิต
37.สุวรรณี ตั้ง 38.อรอุษา เสาแ
39.อัญชลี ตรีร 40.อัญชลี โปรย
41.อำไพ กุลส 42.อินทร์ภัค ตันพ
43.อินทิรา สุนท 44.เอมปวีร์ เลิศ
45.เอื้อหนุน นาคศ


ผู้สมัครชาย

1.กันต์ พึ่ง 2.เกียรติพงษ์ พิณท
3.ธิติ วัยว 4.นภนต์ พึ่ง
5.ประกอบ จ้อง 6.ภัทรพงศ์ ฤกษ์
7.มานพ เอกส 8.สมควร ตั้ง
9.สมทรง ตั้ง 10.สมบูรณ์ พฤกษ
11.สุพัฒน์ เลาห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน