กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญ์ญาภัค ผาสุ
3.กันยณัฏฐ์ บุญก 4.กานติศา จุลข
5.กิ่งแก้ว บุญส 6.เกศินี เอ็น
7.คุณัสนนัท์ ทวีช 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.เจนจิรา เพ็ง 10.ชุมศรี เนีย
11.ญาณวลัชญ์ ฉ่อง 12.ณิศศา แสงส
13.ทักษิณา วงษ์ 14.ธมลภัค โชติ
15.ธีรารัตน์ กาพย 16.นพวรรณ บุญร
17.นฤมล พินเ 18.นวรัตน์ สีมา
19.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ 20.นันท์นภัส พานิ
21.น้ำฝน วงษ์ 22.นิตยา พัฒน
23.นุชนารถ จินด 24.ปนัดดา จ้อง
25.ประไพ มีสุ 26.ประภาพรรณ ไชยว
27.ปราณิสา อ่อน 28.พณาดา ชมศิ
29.พรทิพย์ สมเก 30.พรประภา ภาษิ
31.พรปวีณ์ ตรีโ 32.พลอยนภัส รังส
33.เพ็ญประภา ดำดี 34.ยุคุนธร พงศ์
35.รสรินทร์ พิมพ 36.รัชนันท์ พูนท
37.รัตนวดี โตปร 38.ราตรี ธนวิ
39.วรลักษณ์ ทองอ 40.วันเพ็ญ ปุลพ
41.ศรัญญา วงษ์ 42.ศรีสุดา กาญจ
43.ศศิธร โคโต 44.ศุภลัคน์ ปู่ป
45.สมจิต ดำรง 46.สายทิพย์ ลลิต
47.สุทธินี ศรีส 48.สุทธิลักษณ์ เผือ
49.สุนีย์ เอี่ 50.สุปัญญา โตจุ
51.สุพรรณษา ภูมิ 52.สุพัฒนี ชัยอ
53.สุภาพ ใสพล 54.สุภาภรณ์ พานิ
55.สุมาภา ชัยอ 56.สุรัตน์ดา น้อย
57.สุรางค์ วิจิ 58.สุวรรณี ชมภู
59.แสงจันทร์ โสตถ 60.แสงดาว ทองเ
61.แสนสุข ก้งห 62.หรรษา สุภี
63.อรศรี กีดก 64.อรอุษา เสาแ
65.อัจฉราวดี เตชะ 66.อัญชลี โปรย
67.อินทร์ภัค ตันพ 68.อินทิรา สุนท
69.อุษณีย์ มีลา 70.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.กันต์ พึ่ง 2.เกรียงไกร พานิ
3.เกียรติพงษ์ พิณท 4.ธนภูมิ กองแ
5.นภนต์ พึ่ง 6.ประกอบ จ้อง
7.ภัทรพงศ์ ฤกษ์ 8.วิชัย เกษม
9.สมบูรณ์ วิจิ 10.สมศักดิ์ โรจน
11.สุพัฒน์ เลาห 12.อธิพัฒน์ วิสุ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน