กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กฤษณา วงศ์ 2.กัณฐกาญจน์ สระฉ
3.จิราวรรณ เชื่ 4.ชไมยพร สุจร
5.ช้อย ยิ้ม 6.ญาณินท์ ทรัพ
7.ณัฏฐ์ชุดา สุชา 8.ณิชกุล อ่อน
9.ณิชากุล อ่อน 10.ดวงพร บูรณ
11.ธัญสุตา นิลก 12.นงลักษณ์ วินท
13.น้อมจิตร คงสว 14.นารีวิทย์ พรมท
15.นิภรณ์ พสุธ 16.นิษณา ลิ้ม
17.เบญญารัศม์ ชัยจ 18.ประภาวี วงษ์
19.ปวีณา เทีย 20.ปัทมา ชัยส
21.มยุรี บุญป 22.มลิ กรจิ
23.มาลี สุวร 24.รฐา อัคร
25.ลำไพ เกิด 26.วลัย เดชบ
27.วิภาทิพย์ ปิ่น 28.วิไล รัตน
29.ศรีเพชร ตั้ง 30.ศรีสมพร รักช
31.ศิรัสวัลย์ ภูริ 32.ศิริกุล วัฒน
33.สนองพร เทีย 34.สิริลักษณ์ พุทธ
35.สุธิดา แก่น 36.สุนทรี ถูกจ
37.สุรางค์ วิจิ 38.สุวดี ตั้ง
39.เสาวณี หัวใ 40.อรพิน เทีย
41.อัจฉราวดี เตชะ 42.อารีรีตน์ ศิริ
43.อิสรีย์ นิธิ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติพงศ์ สุทธ 2.ณัฐกิตติ์ วสิษ
3.ถาปัตย์ เกษต 4.ธวัช ทองเ
5.ธีรเมศร์ กล่อ 6.ธีรวุฒิ เฉลิ
7.นราวิชญ์ สุพร 8.ไพโรจน์ เชยช
9.วินิตย์ ศิริ 10.สมชาย ทรัพ
11.สมบูรณ์ วิจิ 12.สุรชัย จึงพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน