กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 23 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรพิน สุดส 2.กัณฐกาญจน์ สระฉ
3.กาญจนา บุญว 4.ชไมยพร สุจร
5.ญาณิฐา เธีย 6.ทิพวรรณ น้อย
7.ธัญญพัทธ์ จุติ 8.ธัญสุตา นิลก
9.นงลักษณ์ วินท 10.นันฐิยา ชุมพ
11.นันทภรณ๋ กษิด 12.ปราณี มาโน
13.ปัทมา ชัยส 14.พิกุล รัตน
15.พิกุล ชุวา 16.พิไลพรรณ สายล
17.พูนศรี จันท 18.เพ็ญศิริ สว่า
19.ยาใจ แป้น 20.ลักษณา หมื่
21.ลัดดา อัมพ 22.วราภรณ์ อินท
23.วารุณี สิทธ 24.วิภาจรี นิธิ
25.วิไลศรี เบ้า 26.เวียรยา ยมาภ
27.สมบัติ อาคม 28.สมฤทัย อำพั
29.สุพจี โชติ 30.สุภรณ์ เชวง
31.สุภา เทพร 32.เสาวณี หัวใ
33.อรชร ตั๋ง 34.อัญชลี จินต
35.อุชุม ชนนท 36.อุราวรรณ แซ่อ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติพงศ์ สุทธ 2.ชูชัย สว่า
3.ณัฐกิตติ์ วสิษ 4.ธนยศ ภุชง
5.สง่า กุดส 6.สมชาย ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน