กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กมลพรรณ จำรู
3.กัญญณัช คุ้ม 4.กาญจนา เหมะ
5.เกตศิรินทร์ งิ้ว 6.ขวัญพัฒม์ เอกน
7.จันทร์นิภา พงศ์ 8.จิดาภา รัตน
9.จิตราภรณ์ แดงด 10.จิรภัทร เล้า
11.จีรนันท์ วงศ์ 12.ฉลวย ดวงด
13.ฉวีวรรณ กิตต 14.ชญาภา รัตน
15.ชนกานต์ แสนย 16.ชนานาถ ภูวภ
17.ณัชชารีย์ กล่อ 18.ณัฏฐนันท์ กล่อ
19.ณัฐชยา รัตน 20.ทัศนีย์ เด่น
21.ทิพวรรณ งามว 22.ทิพวรรณ สุรธ
23.เทียมจันทร์ ฉัตร 24.ธนภรณ์ วงศ์
25.ธนวันต์ ไกรส 26.ธัญญพร ชินธ
27.นงลักษณ์ กิสร 28.นฤมล ศรีส
29.นวรัตน์ โรจน 30.นวรัตน์ สีมา
31.นวลพลอย จันท 32.นัดดา จิตต
33.นันท์นภัส พานิ 34.นันทวัน มหฐิ
35.นาฎวดี กิจบ 36.นิษณา ลิ้ม
37.นุชนารถ จินด 38.บุญยวีร์ กล่อ
39.บุญราศรี ตั้ง 40.ประพาภรณ์ เนื้
41.ปุญลดา ดิษฐ 42.เปมิกา ยะปะ
43.พรทนา คนไว 44.พรพิมล ธนบั
45.พัชรพรรณ ศรีจ 46.เพชรรัตน์ โอภา
47.ภณพัชร รังส 48.มณี ธงถา
49.มลิ กรจิ 50.ยุพาภรณ์ ขาวเ
51.เยาวภา มหาส 52.ราตรี ธนวิ
53.ลัดดา อัมพ 54.ลุลิน ชอบธ
55.วงศ์ทอง ผลทิ 56.วนิดา จงวั
57.วรงค์พร ดวงม 58.วรนาถ ไตรเ
59.วันทนีย์ เทพค 60.วันเพ็ญ ปุลพ
61.วารินทร์ อาจส 62.วิมลรัตน์ บุญเ
63.วิลาวัณย์ ชีวะ 64.วิไล จารุ
65.ศศิวรรณ อินท 66.ศันสนีย์ เรือ
67.ศุภมน เทีย 68.สมจิต ดำรง
69.สมทรง กฤตม 70.สุกัญญา อัมพ
71.สุฐิดา วัยว 72.สุฑาภรณ์ สถิต
73.สุดารัตน์ เรือ 74.สุธาศินี กุลก
75.สุนทรี งามว 76.สุภาพ กิตต
77.สุภาภรณ์ พานิ 78.สุภาวดี เพิ่
79.สุภาศรี สีแส 80.สุวิมล เกรี
81.สุวิมล เวหา 82.สุวิมล บุญผ
83.เสาวลักษณ์ ถาวร 84.อจิราภา ลิมป
85.อรพินท์ เขตต 86.อรุณ เที่
87.อารีย์ ผิวพ 88.อารีย์ แก้ว
89.อำไพ กุลส 90.อุษณีย์ เทพว
91.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กาจฐิติ วิวั 2.ฉัตรชัย ผลทิ
3.ดำรงค์ สาคร 4.ธวัชชัย เที่
5.ธิติ วัยว 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.บำรุง ชอบธ 8.พรชัย คูวา
9.พัชรี ศรีส 10.ไพโรจน์ รังส
11.ภูกฤษ รัตน 12.วันชัย เพิ่
13.วีระชัย ผลทิ 14.สรวิศ ชินธ
15.สายัณห์ ผ่อง 16.สุพัฒน์ เลาห
17.อิศวพร ศิริ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน