กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรวรรณ มูลส 2.กัญญาณัฐ บุญ
3.เกศรา อร่า 4.จุราภรณ์ กุลม
5.ฉวีวรรณ ตรีภ 6.ชไมยพร สุจร
7.ชัญญา คุปต 8.ญาณดา พงศ์
9.ญาณินท์ ทรัพ 10.ดาริกา อิ่ม
11.ทัศอุษา ฝนทั 12.ทิพย์วัลย์ ลือพ
13.ทิพย์ โกสิ 14.นันฐิยา จารุ
15.บัญฑิตา พาหุ 16.บุษรา เทพา
17.ประนอม รุทธ 18.ประภาพรรณ กัลป
19.ปรีดาภรณ์ พาหุ 20.ปุญชรัสมิ์ ทมถา
21.พวงผกา ถนัด 22.พัชรา พัวว
23.พิกุล รัตน 24.เพียงใจ วัชร
25.ภัทราวรรณ พูลท 26.วันดี ศิริ
27.วาสนา เหมา 28.วิชนี ตัณฑ
29.วิลาวัณย์ สิงห 30.วิไลพร นิ่ม
31.ศรีวรรณ อรทั 32.ศรีสมพร รักช
33.ศศมนต์ ถ้ำแ 34.สนองพร เทีย
35.สมศรี ยอดย 36.สุขศรี สงวน
37.สุชีดา อัศว 38.สุนิศา วิปร
39.เสาวณี หัวใ 40.เสาวภา สวัส
41.หยาดรุ้ง บรรเ 42.อมร วงษ์
43.อรพิน เทีย 44.อรพินท์ กอสน
45.อรุณ วงศ์ 46.อัจฉราวดี เตชะ
47.อุราวรรณ แซ่อ 48.อุไร แสงเ
49.เอรียา อารี 50.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ 2.ธานี กิจจ
3.ธำรง อุ่น 4.บุญเลิศ เลิศ
5.พัลลภ สุภั 6.ภคภูมิ สุภั
7.วีร์รัศมิ์ รัตน 8.สิริศักดิ์ พรมท
9.สุริยา ศรีน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน