กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กฤษณา สังว
3.กิรณา เจ้า 4.ขวัญใจ ตระก
5.เขมฤทัย หลีก 6.จิราพร เรือ
7.จิราวรรณ ศิรต 8.ชญาภา ศิบุ
9.ชนัญชิดา ก้อน 10.ชัญญญนัท วรรร
11.ญาณินท์ ทรัพ 12.ณัชฐปภา โสวน
13.ณัฐพัชร์ สาคร 14.ณิชาดา นัชช
15.ธนัชยา พัฒน 16.ธมกร พชรป
17.ธรรพณมนอร พุทธ 18.ธาริณี ปั้น
19.นพมาศ ศรีส 20.นันทนาพร เอนก
21.นันทยา โสวน 22.นิภา สุวร
23.ประภัสสร นามเ 24.ปริมกนกพัช วงศ์
25.พเยาว์ สินส 26.พรทิพย์ สมเก
27.พิกุล ลิมป 28.พิมพ์วิมล กิตต
29.พุทธิมา สีหไ 30.ไพรินทร์ วันท
31.ภัทรพร แซ่ก 32.มัลลิกา ถนอม
33.ยุคุนธร พงศ์ 34.รชพร มงคล
35.ระพีพรรณ ลวิต 36.รุจาภา วรภา
37.วรงค์พร ดวงม 38.วัลลภา ปราโ
39.วาสนา เหมา 40.ศันสนีย์ สินส
41.สมทรง สินส 42.สุกานดา ใหม่
43.สุฐิดา วัยว 44.สุฑาภรณ์ สถิต
45.สุทธินุช ภูวง 46.สุธาศินี กุลก
47.สุภาพร เอีย 48.สุรีรัตน์ ด่าน
49.เสาวภา เอี่ 50.อรชร ตั๋ง
51.อำไพ ใหม่ 52.แอชลี่ ถิงเชวียน ชง


ผู้สมัครชาย

1.ฉลิมชร ตั๋ง 2.ชินน้ำ วัยว
3.พัชรดิษฐ์ สินส 4.พิเชษฐ์ เจริ
5.พิภพ เหล่ 6.วชิรวิทย์ เหมา
7.สมบุญ ศักด 8.สมศักดิ์ สุวร


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน