กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กัลยกร ตันศ 2.เกศรา อร่า
3.ณัฐณิชา อินท 4.ดวงพร เพ็ช
5.พูลฤกษ์ เปาน 6.วริญา แจ้ง
7.ศิริรัตน์ ตั้ง 8.ศุภมน เทีย
9.สุวรรณี พงศ์ 10.อรวรรณ เลี้


ผู้สมัครชาย

1.ธงไชย กระจ 2.ธานี ศิริ
3.ธีรเมศร์ กล่อ 4.ศรีคง ศรีถ
5.สมเกียรติ วงศ์ 6.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน