กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กรรณิกา บัวร
3.กันยารัตน์ อุบล 4.กันยาวีร์ จีนะ
5.กุญช์ชญา เสนะ 6.จุฑารัตน์ คุ้ม
7.ชนิดา ยุกต 8.ชัญญพัชร์ ศาสต
9.ณัฐณิชา อินท 10.ณัฐปรียา วัฒน
11.ดัชนี ตันธ 12.ดารณี พรปร
13.ตานยา ยิ 14.ทัชชกร ศรีว
15.นทษร อินท 16.นพวรรณ บุญร
17.นันท์นภัส เตชะ 18.นารีรัตน์ สายธ
19.นิตยา พัฒน 20.นิภา สุวร
21.ประนอม อ้นร 22.ปวริศา นิลบ
23.ผุสดี ก่อเ 24.พรอัญชลี พุกช
25.ยะนา ฤทธิ 26.ยุคุนธร พงศ์
27.รัศมี ธรรม 28.วริญา แจ้ง
29.สารภี พุฒค 30.สุดารักษ์ เนื่
31.สุธิดา โตพั 32.สุภาวรรณ สินศ
33.อรุณ เที่ 34.อัญชลี ตั้ง
35.อัยญดา ทองค


ผู้สมัครชาย

1.ต้องเจตน์ พฤกษ 2.ธวัช ทองเ
3.สมศักดิ์ สุวร 4.สะอาด ช้าง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน