กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กวินธร ประด
3.กองแก้ว แสงอ 4.กัลยกร ตันศ
5.กิรณา เจ้า 6.ขวัญใจ ตระก
7.จิรภัทร เล้า 8.จิราพร เรือ
9.จุฬาภรณ์ บำรุ 10.ชมพูนุต อมรร
11.ชัญญพัชร์ ศาสต 12.ฐิติรัตน์ ทักษ
13.ณัชชารีย์ กล่อ 14.ณัฏฐนันท์ กล่อ
15.ณัฐรัตน์ ตันศ 16.ติณณ์ปวีร์ วัชร
17.ธนบรรณ สุรก 18.ธนัชยา พัฒน
19.ธัญญลักษณ์ รุจิ 20.นงลักษณ์ กิสร
21.นฤภร คงชว 22.นฤมล รุ่ง
23.นิษณา ลิ้ม 24.บุญยวีร์ กล่อ
25.ปวริศา นิลบ 26.ปาณิษา เพชร
27.พรพิศ มหาอ 28.พรเพ็ญ เกีย
29.มยุรี บุญป 30.มาลัย ชีวน
31.มาลี พึ่ง 32.รสรินทร์ ราพิ
33.รำพึง คนทา 34.วรภรณ์ วัฒน
35.วรวรรณ เผือ 36.วราพร พินิ
37.วราภรณ์ รอดบ 38.วัจนา กรกช
39.วัชราวรรณ รุ่ง 40.ศรีสอางค์ ศรีอ
41.ศศิธร โคโต 42.สมควร สุดส
43.สมบัติ อาคม 44.สุขสวัสดิ์ บุญเ
45.สุทธินุช ภูวง 46.สุธาศินี กุลก
47.สุนันทา ประย 48.สุนิษา มีเจ
49.สุภาศรี สีแส 50.สุวรรณา สุวร
51.สุวรรณี พงศ์ 52.เสาวณี หัวใ
53.โสภี ชาวน 54.อรชร ตั๋ง
55.อังสนา วงศ์ 56.อัจฉราวดี เตชะ
57.อัญธิกา มะโน 58.อุทุมพร วีระ
59.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.แกล้วกล้า แก้ว 2.ชูชัย สว่า
3.ณัฐพล สิงท 4.ธงไชย กระจ
5.ธงไชย สมะจ 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.พรพิภพ อาคม 8.พัฒนะ ปริย
9.วรพจน์ ฉิมว 10.วิชัย เกษม
11.วีระวัฒน์ สุคน 12.ศรีคง ศรีถ
13.ศิรารัฏฐ์ อมรร


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน