กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 28 กรกฎาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.ฐปณภร เจริ 2.ดวงพร เพ็ช
3.นิภา ณ สง 4.วริญา แจ้ง
5.วัชรี แพงห


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ 2.นุปกรณ์ ณ สง
3.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน